دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، مجله پژوهشی، اسفند 1398، صفحه 1-312 
بررسی آلودگی فلزات سنگین در ذرات‌‌معلق (PM10) (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 93-104

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی


مدلی برای مولفه‌های تربیت‌منش محیط‌زیستی

صفحه 149-160

مسعود عبداله رش؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ معروف خلیلی


ارایه شبکه دانش مبتنی بر ‌هستی‌شناسی برای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران

صفحه 161-176

ساناز صنایع گلدوز؛ مجید مخدوم؛ حمیدرضا جعفری؛ حسن اصیلیان مهابادی