بررسی اثرات فضایی صنعتی شدن بر کیفیت محیط‌زیست در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی

چکیده

رشد اقتصادی همراه با افزایش کیفیت محیط‌زیست یکی از مطلوب‌های هر اقتصادی است. اگرچه توسعه بخش صنعت همواره به عنوان راه حلی موثر برای افزایش رشد اقتصادی مطرح است، اما دارای ضریب بالایی در تولید آلودگی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به بررسی اثر فضایی صنعتی شدن بر انتشار دی اکسیدکربن با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی می‌پردازد، شواهد نشان می‌دهد که نوعی همبستگی فضایی مثبت انتشار CO2 بین استان‌ها وجود دارد. همچنین نسبت صنعتی شدن، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثرات مثبت معناداری را بر انتشار CO2 دارند، و اثرات فضایی صنعتی شدن و شهرنشینی به ترتیب معادل با 104/0 و 23/0 است. اما رشد اقتصادی اثر نامعنادار بر انتشار CO2 دارد، و این نشان‌دهنده اهمیت بخش‌های دارای انرژی‌بری کمتر در توسعه است. بنابراین تخصیص اعتبارهای متناسب با منافع مستقیم و غیرمستقیم کاهش آلودگی، توجه به پتانسیل بخش‌های دارای انرژی‌بری کمتر در ایجاد توسعه اقتصادی، ارتقا تکنولوژی تولیدی بخش صنعت و بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی می‌تواند به عنوان سیاست‌های کارا در جهت کاهش آلاینده‌ها مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spatial Effect of Industrialization on Environmental Quality in Iran’s Province

نویسنده [English]

  • younes goli
razi university
چکیده [English]

Economic growth along with increasing environmental quality is one of the desires of every economy. Although the development of the industrial sector has always been an effective solution to increase economic growth, it has a high coefficient of producing of pollution. The study examines the spatial effect of industrialization on CO2 emission in Iran’s province by using spatial econometric approach over 2006-2014. The evidence shows that there is a positive spatial effect of CO2 emission between provinces. Also, industrialization, urbanization and population density have a significant positive effect on CO2 emissions, And the spatial effects of industrialization and urbanization are 0.104 and 0.23 respectively. But economic growth has a non-significant effect on the emission of CO2, which reflects the importance of less energy-intensive sectors in development. Therefore, allocation of credits in accordance with the direct and indirect benefits of reducing pollution, paying attention to the potential of less energy-intensive sectors in creating economic development, improving the technology of the manufacturing sector and increasing the quality of public transport system can be considered as effective policies to reduce emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrialization
  • Environmental quality
  • Spatial effect
  • Iran
Amini, A.R. 2005. Measurement And Analysis of Factors Affecting Total Factor Productivity (TFP) In Industry And Mining Sector, Peyke noor journal. 2(4): 27-73.(in Persian).
Asane-Otoo, E. 2015. Carbon footprint and emission determinants in Africa. Energy. 82: 426-435.
Burgess, R .2000. The Compact City Debate: a Global Perspective. In: Jenks, M. Burgess, R. (Eds.), Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries. Spon Press, New York: 9–24.
Burton, E .2000. The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis. Urban Studies. 37(11): 1969–2001.
Chen, J.; Shen, L.; Song, X.; Shi, Q. & Li, S. 2017. An empirical study on the CO2 emissions in the Chinese construction industry. Journal of Cleaner Production. 168: 645-654.
Chenery, H.; Robinson, S. & Syrquin, M. 1986. Industrialisation and Growth a Comparative Study. World Bank. Oxford University Press.
Cherni, A. & Jouini, S. E. 2017. An ARDL approach to the CO2 emissions, renewable energy and economic growth nexus: Tunisian evidence. International Journal of Hydrogen Energy, 42(48): 29056-29066.‏
Cherniwchan, J. 2012. Economic growth, industrialization, and the environment. Resource and Energy Economics. 34(4): 442-467.
Cole, M. A. & Neumayer, E. 2004. Examining the impact of demographic factors on air pollution. Population and Environment. 26(1): 5-21.
Elhorst, J. P. 2014. Linear spatial dependence models for cross-section data. In Spatial Econometrics (pp. 5-36). Springer, Berlin, Heidelberg.
emami, A.; khorsandi, M. & morshedi, B. 2015. Study of Effective Factors on Environmental Degradation by Using Water Pollution: A Case Study of Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran. 4(13): 69-84.(in Persian).
Falahi, F. & HekmatiFarid, S. 2013. Determinants of CO2 Emissions in the Iranian Provinces (Panel Data Approach). Iranian Energy Economics, 2(6): 129-150. (in Persian).
Fan, Y.; Liu, L. C.; Wu, G. & Wei, Y. M. 2006. Analyzing impact factors of CO2 emissions using the STIRPAT model. Environmental Impact Assessment Review. 26(4): 377-395.
Jiang, Z. & Lin, B. 2012. China's energy demand and its characteristics in the industrialization and urbanization process. Energy Policy. 49: 608-615.
Jones, W.D. 1991. How Urbanization Affects Energy Use in Developing Countries. Energy Policy. 19:621–630.
Kaldor, N. 1966. Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom. An Inaugural Lecture. Cambridge University Press, Cambridge.
Kang, Y. Q.; Zhao, T. & Yang, Y. Y. 2016. Environmental Kuznets curve for CO2 emissions in China: A spatial panel data approach. Ecological indicators. 63: 231-239.
Kopidou, D.; Tsakanikas, A. & Diakoulaki, D. 2016. Common trends and drivers of CO2 emissions and employment: a decomposition analysis in the industrial sector of selected European Union countries. Journal of Cleaner Production. 112: 4159-4172.‏
Li, K. & Lin, B. 2015. Impacts of urbanization and industrialization on energy consumption/CO2 emissions: does the level of development matter?. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 52: 1107-1122.
Lin, B.; Omoju, O. E. & Okonkwo, J. U. 2015. Impact of industrialisation on CO 2 emissions in Nigeria. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52: 1228-1239.
Ma, H. & Du, J. 2012. Influence of Industrialization and Urbanization on China’s Energy Consumption. In Advanced Materials Research, 524: 3122-3128.
Mehrara, M.; Sharzei, G. & Mohaghegh, M. 2012. A Study of the Relationship between Health Expenditure and Environmental Quality in Developing Countries. Journal of Health Administration. 14 (46):79-88. (in Persian).
Nejat, P.; Jomehzadeh, F.; Taheri, M. M.; Gohari, M. & Majid, M. Z. A. 2015. A global review of energy consumption, CO2 emissions and policy in the residential sector (with an overview of the top ten CO2 emitting countries). Renewable and sustainable energy reviews, 43: 843-862.
Shafiei, S. & Salim, R. A. 2014. Non-renewable and renewable energy consumption and CO2 emissions in OECD countries: A comparative analysis. Energy Policy, 66: 547-556.
Shahbaz, M.; Loganathan, N.; Muzaffar, A. T.; Ahmed, K. & Jabran, M. A. 2016. How urbanization affects CO2 emissions in Malaysia? The application of STIRPAT model. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 57: 83-93.
Shakibaee, A.; Ahmadi Nejad, M.; Kamaladdini, Z. & Taleghani, F. 2015. The Impact of Urbanization and its Overflows on Income Distribution of Iran Provinces using Spatial Econometrics Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. 2(3): 1-26.(in Persian).
Taleblou, R.; Mohammadi, T. & Pirdayeh, H. 2017. Analysis of Spatial Diffusion of Housing Price Changes in Iranian Provinces; Spatial Econometrics Approach. Economics Research, 17(66): 55-95.(in Persian).
Tamizi, A. 2016. Determinants of CO2 Emissions in Developing Countries using Bayesian Econometric Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. 2(4): 145-168. (in Persian).
Tobler, W. R. 1979. Smooth pycnophylactic interpolation for geographical regions. Journal of the American Statistical Association, 74(367): 519-530.
Vaseghi, E. & Esmaeili, A. 2010. Investigation of the Determinant of CO2 Emission in Iran (Using Environmental Kuznets curve). Journal of Environmental Studies, 35(52): 99-110. (in Persian).
York, R. 2007. Structural influences on energy production in South and East Asia, 1971–2002. In Sociological Forum. 22(4): 532-554.
Zhao, X.; Burnett, J. W. & Fletcher, J. J. 2014. Spatial analysis of China province-level CO2 emission intensity. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33: 1-10.