بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (نمونه موردی: اتوبوسرانی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد

2 گروه برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد

چکیده

روند رو ‌به ‌رشد جمعیت در شهرهای بزرگ و گسترش فعالیت‌های اجتماعی، میزان تقاضای سفرهای روزانه‌ی شـهروندان را افزایش داده و به دنبال آن سبب بروز مشکلاتی همچون آلودگی‌های ‌محیط‌زیست، مصرف بیش از حد سوخت، تراکم ترافیک، ناامنی مسیرها و تصادفات شده و به طور کلی ناپایداری شهری را در پی داشته است. به منظور کنترل و کاهش این مشکلات راه‌حل‌های متعددی از جمله استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی پیشنهاد شده ‌است. در همین راستا برای تشویق شهروندان به استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی از جمله سامانه اتوبوسرانی، می‌بایستی موجبات رضایت آنان را فراهم کرد و کیفیت سیستم را به حدی افزایش داد تا شهروندان سیستم حمل‌و‌نقل همگانی را به خودروی شخصی ترجیح دهند و برای جابه‌جایی از آن استفاده کنند. هدف این پژوهش بررسی و تبیین عوامل موثر بر افزایش میزان رضایت شهروندان از حمل‌و‌نقل عمومی در محیط‌های شهری با تاکید بر سامانه‌ی اتوبوسرانی شهرکرد می‌باشد و اینکه چه عواملی در استفاده از این سامانه برای کاربران دارای اهمیت و اولویت است و آنها را ترغیب به استفاده از آن خواهد کرد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به‌صورت توصیفی- همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بهره‌گیری از آزمون‌هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام شده است. عوامل و شاخص‌های موثر بر رضایتمندی شهروندان، در چهار بعد خدمات و تجهیزات سامانه، سرعت سامانه، ویژگی‌های عمومی اتوبوس‌ها و نحوه‌ی رفتار رانندگان مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، نشان می‌دهد که عوامل سرعت سامانه و ویژگی‌های عمومی اتوبوس‌ها بیشترین همبستگی را با رضایتمندی شهروندان دارند، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌‌دهد عامل سرعت سامانه (با ضریب بتای569/0) بیشترین اهمیت را برای کاربران (مسافران شهری) داشته و نقش موثری در راستای تبیین رضایتمندی و افزایش استفاده‌ی آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the factors affecting the citizen’s satisfaction of urban public transport system (Case study: Bus system of Shahrekord)

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaee 1
  • Haniyeh Nasiri Ardali 2
1 Department of Urban planning, Noor Hedayat Higher Education Institute, Shahrekord
2 Urban planning, Noor Hedayat Higher Education Institute, Shahrekord
چکیده [English]

The population grow trend in large cities and the expansion of social activities have increased the demand for daily travels by citizens and subsequently, problems such as environmental pollution, excessive fuel consumption, traffic congestion, Insecurity of routes and accidents have caused and has led to urban instability in general. In order to control and reduce these problems, several solutions including the use of public transportation system have been proposed. In this regard, to encourage citizens to use of public transport system, should provide their satisfaction and increased the quality of the system, so that citizens prefer the public transportation system to private car and and for relocate of it used. The aim of this study is to survey of the factors affecting the citizen’s satisfaction of urban public transport system (Case study: Shahrekord) and what factors in the use of public transport system for users with the importance and priority is.The type of research is applied and the methodology is analytic-descriptive. To collect the data, the library and survey method have been used. Data analysis was performed by SPSS software, as well as testing methods such as Pearson correlation coefficient and multi-variation regression analysis. Dimensions and indicators affecting citizens' satisfaction in four dimensions of service and equipment, system speed, general characteristics of buses and behavior of drivers have been evaluated. The results of Pearson correlation test shows that system speed and general characteristics of buses have the highest correlation with the citizen’s satisfaction. Also the results of multi-variation regression analysis imply that, the speed of the system) with beta coefficient of 569/0) is most important for users (urban travelers) and have an effective role in explaining their satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public transportation
  • satisfaction
  • bus system
  • Shahrekord
Abate, A.D. 2007. Analysing Public Transport Performance Using Efficiency Measures and Spatial Analysis; the case of Addis Ababa, Ethiopia,. International Instatute for Geoformanation Science and Obeservation.
Abdi, M. H.; Farooqi, F. & Rahimi Kakeh Job, A.2013.Measuring the efficiency of public transportation system in Yazd,Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 13(30): 229-250. (In Persian)
Abenoza, R. F.; Cats,. & Susilo, Y. O. 2017. Travel satisfaction with public transport: Determinants, user classes, regional disparities and their evolution, Transportation Research Part A, 95 , 64–84.
Afndizadeh Zargari, Sh. & Afiyonian, m. 2003. Designing a network of public transportation lines (bus transportation) using branch and shore technique, Amir Kabir Quarterly 14(54): 589-578. (In Persian)
Ahadi,M.; Zarghami, S. & Agha Mohammadi, A. 2014. A Study of Sustainable Development Indicators in Transportation Planning, 6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City, Mashhad, Islamic Council of Mashhad, 1-14. (In Persian)
Amanpour, S.; Maleki, S. & Hosseini, N. 2016. The Survey of urban travelers' satisfaction from the quality of urban public transportation services in Ahvaz metropolis. Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 4 (15): 37-46. (In Persian)
Arris, K. & Ipsilandis, P. 2009. Measuring Customer Satisfaction in Public Transportation An empirical study based in urban buses in the city of Larissa, Department of Project Management T.E.I. of Larissa, Greece.
Bugheanu, A. M. & Colesca, S.E. 2016. Empirical Research on Urban Public Transportation in the Context of Population Growth and the Demographic Development, Management and Economics Review, 2016, vol. 1, issue 2, 183-193.
Eboli, L. & Mazzulla, G. 2007. Service quality attributes affecting customer satisfaction for bus transit, Journal of Public Transportation, 10(3), 21-34.
Farajolahi, A.; Rezaei Aghamirloo, M .; Jamali, Z. Farajolahi, A. 2014. Evaluation of effective factors on increasing the use and satisfaction of intra-city public transportation (Case study of Tabriz bus region 1), The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran, Deputy and Transport and Traffic Organization. (In Persian)
Gaurav , K.; Amandeep, K. & Kiran K.S. 2014. Public Transport and urban mobility: Perception of people on services of public transport in Bathinda City, Punjab, India, International Research Journal of Social Sciences,Vol. 3(12), 8-14.
Ghorbani, M.; Heydari Kamalabadi, R. & Karimoui, H. 2010. Assessment of Mashhad citizens' satisfaction of urban bus network services, Journal of Mashhad Research, 3 (4), 25-47. (In Persian)
Hataminejad, H.; Pourahmad, A. ; Faraji Sabokbar, H. & Azimi, A. 2015. Satisfaction Analysis of Public Transportation Users in the South Alborz, Journal of Urban Economics and Management. 3 (9) :105-123. (In Persian)
Mirghafouri, H.; Baghiani, N. & Khodaei Maidanshah, m. 2014. Presenting a model for evaluating the quality of intra-city public transportation services with a gray servqual approach (Case study: Yazd bus services). International Conference on Industrial Engineering and Management, 1-12. (In Persian)
Pour Ahmad, A.; Haji Sharifi, A. & Kianfar, K. 2012. Neighborhood and public transportation; Surveying the Efficiency of Public Transportation in Mada’en and Haft Hoze Neighborhoods, Journal of Manzar,4(18): 88-95. (In Persian)
Rakhshaninasab, Hr. & Qasemi Qasemvand, E. 2016. Evaluating Site Selection of the Status Quo of Sport Spaces in Shahr-e-Kord Using Multiple Criteria Decision Making Models, Journal of urban regional studies and research, 7 (27), 60-43. (In Persian)
Sampaio, B.R.; Neto, O.L. & Sampaio Y. 2008. Efficiency analysis of public transport systems: Lessons for institutional planning, Transportation Research Part A, 42, 445–454.
Shahi, J.; Naderan, A. & Jamalzadeh, A.2011. The New Transportation in Cities, Publications of Iran's Municipalities and village administrators, First Edition. (In Persian)
Soltani, A. 2012. An Ordered Logit Regression Model for Evaluation of Passenger Satisfaction of Shiraz Bus System, Journal of Urban Studies, 1 (2), 101-112, (In Persian)