نقش نگرش های زیست محیطی در شکل دهی رفتار زیست محیطی مصرف برق (مطالعه موردی:شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش زیست محیطی (در دو بعد عام و خاص انرژی) و  رفتار زیست محیطی (مصرف برق) در منزل است. روش تحقیق حاضر پیمایش و  ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. جامعه‌آماری تحقیق را کلیه شهروندان ساکن در مناطق شهری گرگان تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول منطقی کوکران، 382 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای ، پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع گردید. ابزار مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها استفاده از نرم افزار  spss16می‌باشد. نتایج حاصل از آماره‌های توصیفی نشان داد که پاسخگویان  از سطح نگرش زیست محیطی نسبتاً بالایی برخوردارند(40/3 از 5). همچنین از نظر رفتار زیست محیطی (مصرف برق) در سطح بالایی(98/2 از 4)  نسبت به انجام فعالیت‌های صرفه‌جویانه انرژی برق دقت می‌کنند.  نتیجه همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش زیست محیطی افراد در هر دو بعد با متغیر وابسته مورد بررسی ( رفتار زیست محیطی- مصرف برق برق) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role in shaping environmental attitudes and environmental behavior of power consumption (Case study: Gorgan)

چکیده [English]

The aim of the present study is  the investigation of the relationship between environmental  attitudes (in both general and specific energy) and environmental behavior (energy consumption)  at home. The study – used  survey method and 382 household was selected as sample by applying cluster sampling method. Questionnaire was used to collect the required data. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to process and analyze data. The results of descriptive statistics showed that the respondents have a relatively high level of environmental attitude (3/40 from 5). The behavior of the environment (energy consumption) at a high level (2/98 from 4) The activities seeking energy savings are accurate. Results showed that the Pearson correlation between environmental attitudes of people in both the dependent variable (the behavior of the environment - energy use), there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General environmental attitudes
  • Specific environmental attitudes( energy)
  • environmental behavior (energy)
  • Gorgan