طراحی محیطزیستی پارک کوهستانی با تاکید بر توسعه گردشگری طبیعت (نمونه موردی: پارک کوهستانی گلابدره منطقه یک تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش تلاش شد تا تمامی عوامل اکولوژیکی، اجتماعی و محیطزیستی و عوامل موثر در گردشگری برای ایجاد یک فضای تفرجی، با توجه به ویژگیهای محیط کوهستانی در نظر گرفته شود. محیط کوهستانی دارای ویژگیهای اکولوژیکی خاص است و این ویژگیها سبب در نظرگیری اصول و قواعد آن محیط میشود. بدون در نظر گرفتن این عوامل و فضاهای مناسب تفرج در منطقه مطالعاتی، امکان استفاده پایدار و طولانیمدت از طبیعت را نمیدهد و سبب میشود در کوتاهمدت بدون وجود برنامهریزی مناسب محیط کوهستان به فضای آلوده تحت تهاجمات شهری تبدیل شود. از اینرو، تحقیق پیش روی سعی در برقراری تعادل و حفاظت محیط طبیعی و استفاده بهینه به منظور تفرج و گردشگری پایدار دارد تا نهتنها پایداری طرح تفرجی بلکه کلیه ارزشهای محیطزیستی گلاب دره در نظر گرفته شود.
رویکرد یکپارچه در سیستم مدیریت محیطزیست، در جستجوی یافتن روشهای مقابله با مشکلات موجود در برنامهریزیهای مدیریت محیطزیستی )همانند مشکلات مربوط به هماهنگی( میباشد و نیز تضمینکننده آن میباشد که مدیریت محیطزیستی در روند اجرایی خود منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را نیز به بار آورد. 
نتیجه این مطالعه نشان داد که ساماندهی سیلاب ها و امحای بهداشتی پسماندها در دره گلاب دره از مهمترین اقدامهایی است که میتواند در جهت رفع نازیبایی ها و بهبود محیط این دره در جهت توسعه هر چه بیشتر کاربری توریسم موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Design of Golab Dare Mountainous Area (in Zone Number One of Tehran City) with an Emphasis on Ecotourism Development

نویسندگان [English]

  • ali jouzi 1
  • mahya behzadi 2
1
2
چکیده [English]

In this study all the ecological- social, environmental factors and tourism dimensions are considered to create a recreational site for the of mountainous environment. The mountainous environment is a specific environment with specific ecological characteristics. These properties in particular are the principles and rules suited for the specific environment.
Proposed project try to balance and protect the natural environment for efficient use for recreation and sustainable tourism.
Integrated approach to environmental management systems is seeking the ways to deal against problems in environmental management planning (such as coordination problems). It also ensures that environmental management in its administrative process brings lots of economic and social benefits.
In case study, internal and external strategic factor evaluations are considered after the identification and sampling list of all the strengths, weaknesses, opportunities and threats which exist in the area. Evaluation of the internal strategic factors (IFE) and external strategic factors (EFE) are discussed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Park mountains
  • Landscape Design
  • Ecotourism
  • Golab dare area