دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1394 
برآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی (مطالعه موردی:جنگل خیرودکنار)

صفحه 72-96

ضیاءالدین بادهیان؛ مجید مخدوم؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus)

صفحه 111-111

منوچهر فلاحی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ علی اکبر مهرابی؛ رضا گلجانی؛ سیدمهدی مصطفوی


ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان

صفحه 111-191

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد


مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

صفحه 131-181

محمدصادق فرهادینیا٭؛ هومن جوکار؛ افشین دانه کار؛ علیرضا جورابچیان


معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران

صفحه 212-223

هدی کریمی پور*؛ مهدی مجتهدی؛ فرود آذری دهکردی


امکان سنجی حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با روش شناورسازی با هوای محلول

صفحه 243-248

شمیم سادات اسماعیل نژاد؛ داود کاه فروشان؛ اسماعیل فاتحی فر


به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز

صفحه 413-456

ریناز رشیدی*؛ سید شهرام نقیب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته مرادی؛ علیرضا میکائیلی؛ هومن خزلی؛ صیاد شیخی


تحلیلی بر دانه بندی مکان آشیانه گذاری لاکپشتهای دریایی منقار عقابی

صفحه 752-761

مریم مهتابی؛ افشین دانه کار*؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند