دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، تیر 1395، صفحه 1-226 
بررسی الگوی مکانی پارکها در بیستودو منطقه تهران توسط سنجههای سیمای سرزمین

صفحه 123-134

لیلا سلیمان نژاد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان


برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

صفحه 173-182

وحید امینی پارسا؛ امیررضا شهابی نیا؛ حمیدرضا جعفری؛ امید کرمی؛ علی عزیزی


مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت

صفحه 183-194

اردوان زرندیان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری؛ حمید امیرنژاد