تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه 2شهر کرج

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی منابعطبیعی- محیطزیست، پردیس کشاورزی و منابعطبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه محیطزیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

برنامهریزی و تشریح کیفیت فضاهای سبز شهری مسالهای نگرانکننده برای برنامهریزی است. برنامهریزی فضاهای سبز با محافظت و
گسترش زیستگاههای طبیعی و مصنوعی در شهرها تلطیف محیط را به همراه دارد. برای دستیابی به یک چشمانداز و تأمین هدفهای
بلندمدت از برنامهریزی راهبردی فضاهای سبز شهری استفاده شد. در این روش، اقدامهایی در چارچوب امکانات درونی و محدودیتهای
بیرونی برای بهبود روشها و ارتقای بازده فعالیتها صورت گرفت. چنین رویکردی تاکنون در حوزه مدیریت فضاهای سبز شهری استفاده
نشده و این مطالعه تلاشی است تا با تکیه بر روششناسی مربوطه، اقدامهایی مدیریتی درخور را برای فعالیتهای توسعهای فضاهای سبز
شهری منطقه 2شهرداری کرج ارایه دهد.
منطقه 2شهرداری کرج، 1130هکتار وسعت و 161621نفر جمعیت دارد. فضاهای سبز عمومی در این منطقه، 52/212هکتار محاسبه
شده که مشتمل بر 11پارک، 0میدان سبز، 23بلوار سبز، 20قطعه لچکی و 1قطعه جنگلکاری است. در این مطالعه، از روش تجزیه و
تحلیل SWOTبرای شناسایی عوامل محیطی (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید،) اولویتبندی عوامل، ارایه راهکار و راهبرد با هدف
مدیریت فضای سبز منطقه 2کرج و ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMبرای اولویتبندی راهبردها استفاده شد. نتایج این
بررسی به معرفی 0راهبرد انجامید که از بین آنها «توسعه پارکها ی موضوعی و الگوهای نوین احداث فضاهای سبز عمومی و
خصوصی»، «توسعه و ارتقای شبکه انتقال آب برای توسعه فضای سبز» و «برپایی برنامههای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه،
نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهری» اولویت بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Space Management Strategies in Karaj Region 2

نویسندگان [English]

  • H. Heydarzadeh 1
  • A. Danehkar 2
1 Bsc Natural Resources Engineering- Environmental, College Of Agriculture & Natural Resources, University Of Tehran
2 Assoc. Prof. Department Of Environment, College Of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Urban green space planning and describing its quality is a matter of concern for planning. Green space
planning with protection and development of natural and artificial habitats in cities brings placid
environment. To achieve the vision and providing long-term goals, strategic planning of urban green
spaces were used in this study. In this method, the features in the context of internal and external
constraints were carried out to improve the accuracy and improving the efficiency of activities. Such
an approach has not been used in the management of urban green spaces in Iran and this study is an
attempt to focus on the methodology, offer appropriate management practices for development of
urban green spaces in the region two of Karaj.
Karaj municipality`s region 2, is 600 ha with population of 107027 people. Public green spaces in the
area, calculated 40 ha, includes 17 parks, 6 green fields, 29 Green Boulevards, 26 pieses of green
buffer areas, 7 pieces of plantations. In this study, SWOT analysis was used to identify environmental
factors (strengths, weaknesses, opportunities, and threats), to prioritize, strategies with the purpose of
green space management in region 2 of Karaj and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) was
used for prioritization of strategies. The results of this study led to the introduction of 6 strategies
with " Development of theme parks and new models of public and private green spaces construction",
"Expanding and improving water transmission networks to develop green space" and "Establishing
programs to empower local communities in the development, maintenance and improvement of urban
green spaces" have higher priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green space
  • SWOT Analysis
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
  • Karaj