همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در درSolen roseomaculatus رسوبات و صدف تیغهای خوریات استان بوشهر

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار دانشگاه خلیج فارس و رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای دانشگاه خلیج فارس

4 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دورود، دانشجوی دکتری گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل وجود فعالیتهای صنعتی، کشتیرانی و استخراج نفت در آبهای استان بوشهر، موجودات این منطقه و از جمله صدف تیغهای
Solen roseomaculatusدر معرض آلودگی نفتی حاصل از این فعالیتها قرار میگیرد. هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای
) (PAHsبه عنوان مهمترین گروه هیدروکربنهای موجود در نفت و شاخصی از میزان آلودگی نفتی میباشند. امروزه، استفاده از دوکفهای
ها به عنوان پایشگر آلایندههای موجود در محیط بسیار متداول شده است. بدین منظور و برای مطالعه همبستگی بین مقادیر PAHsدر
رسوبات و دوکفهای S.roseomaculatusدرسواحل استان بوشهر، نمونهبرداری از رسوبات و دوکفهایها، از پنج ایستگاه به نامهای کالو،
بردخون، پیازی، بوپاتیل و هاله در اردیبهشت ماه سال ،1311انجام شد. نمونه رسوب و صدف پس از جمعآوری و انتقال به آزمایشگاه
همگن شده و PAHsموجود در آنها به روش سوکسله استخراج و با استفاده از دستگاه GC-MSاندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که
میزان کل هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ) (tPAHsرسوبات سواحل کالو، بردخون و خورهای پیازی، بوپاتیل وهاله به ترتیب
172/1 ،17/4 ،44/1 ،33/7و 21/0نانو گرم بر گرم بوده است. همچنین، میزان این ترکیبات در دوکفهای S. roseomaculatusدر
ایستگاههای نامبرده به ترتیب 740/2 ،09/2 ،321/7 ،409/3و 111/0نانو گرم بر گرم بهدست آمده است. رسوبات و دو کفهای های مذکور
در سواحل و خورهای استان بوشهر به نسبت آلوده میباشند. بین مقادیر کل PAHsدر رسوبات و بافت نرم دوکفهایها همبستگی مستقیم
و معنیداری مشاهده شد ) .(P<0.05به نظر میرسد دو کفهای مورد مطالعه گونه مناسبی جهت پایش زیستی ترکیبات PAHsدر منطقه
خلیج فارس (استان بوشهر) باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation Between Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Concentration in Sediment and Razor Clam (Solen Roseomaculatus) From Khors of Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • F Arazm 1
  • A.R Safahieh 2
  • M Mohammadi 3
  • M Mahmoodi 4
1 Department of Marine Biology, Khorramshahr University of Marin Science and Technology
4 Islamic Azad University of Doroud, University of Tehran
چکیده [English]

In Bushehr sea waters the coastal organisms such as Razor clam (solen roseomaculatus) are exposed
to oil pollutions, because of the industrial and shipping activities, as well as oil production. Polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) in oil the most important group of hydrocarbons content, which are
marker of oil pollution. Nowadays the bivalve are used in bio monitoring studies, a lot. In order to
bio monitor as well as study correlation of PAHs concentration in sediment and S. roseomaculatusin
in Bushehr coasts, sampling of sediment and clams were Carried out from five different stations in
April 2009. The samples were homogenized and their PAHs content were measured by GC-MS after
extracted by soxhlet apparatus. Results showed that tPAHs concentration in stations Kalo, Bardkhon,
Piazi, Bupatil and Haleh were 63.7, 45.1, 17.4, 172.1 and 28.9 ng g-1 respectively. Concentrations of
PAHs in S.roseomaculatusin from above stations were 490.3, 321.7, 80.2, 759.2 and 111.9 ng g-1
respectively. Sediment and clams from Bushehr Khors are partly high contaminated by PAHs. A
significant correlation was observed between sediment and clams PAHs concentration (P<0.05).
S.roseomaculatusin seems to be a good agent for PAHs monitoring in Bushehr province in Persian
Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  • Solen roseomaculatus
  • Bio monitoring
  • Bushehr
  • Persian Gulf