بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به رشد همزمان فعالیتهای صنعتی و آلودگی هوا، بررسی رابطه متقابل این دو متغیر میتواند در برنامهریزی و تبیین سیاستهای
حفظ محیطزیست حایز اهمیت باشد. در این مقاله، با استفاده از آزمون استاندارد علّیت گرنجر و آزمون علیت گرنجر هیشائو، رابطه علّیت
بین انتشار گاز دیاکسیدکربن بهعنوان شاخص آلودگی هوا و ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای 1110الی 1139مورد بررسی قرار
گرفته است. دادههای این مطالعه، از طریق دادههای سری زمانی در دوره زمانی 1110 -1139از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دادههای
بانک جهانی و ترازنامه انرژی ایران بهدست آمده است. براساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه، وجود رابطه علیت دو طرفه بین این دو
متغیر به اثبات میرسد. با توجه به تأثیر رشد بخش صنعت بر انتشار گاز دیاکسیدکربن، پیشنهاد میشود صنعت کشور با ارتقای بهرهوری در
مصرف نهادهها به سمت تکنولوژیهای سازگار با محیطزیست حرکت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Between Growth of Industrial Sector and Air Pollution in Economy of Iran during 1986-2011

نویسندگان [English]

  • M Baniasadi 1
  • M.R Zare Mehrjordi 2
1 Ph.D student of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assoc. Prof. Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Due to the growth of industrial activities and air pollution simultaneously, to investigate the
relationship between these two variables in planning and environmental policy could be important.
In this paper, using standard Granger causality test and Granger causality Hisao test, Causal
relationship between air pollution (emissions of CO2) and value added of the industrial sector during
the 1968 to 2011 were studied. The data of this study obtained from Central Bank of Iran, World
Bank data and the Iran energy balance sheet for the period 1968 to 2009. According to the results,
two- sided causality between two variables is proved. According to effect of value added of the
industrial sector to emissions of CO2, it is proposed that to enhance the efficiency in use of industrial
inputs to move towards environment friendly technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Industry
  • Granger causality
  • Hisao method