شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت)

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشکده محیطزیست جهاد دانشگاهی

2 عضو هیات علمی پژوهشکده محیطزیست جهاد دانشگاهی

3 دانشجوی دکترای محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

محل دفن پسماندهای شهر رشت از جمله مراکزی است که بدون انجام فرایند مکانیابی برای دفن در نظر گرفته شده است. بار آلودگی
ناشی از این محل، که در کنار یکی از سرشاخههای رودخانه سیاهرود احداث شده است، در تالاب انزلی تخلیه میشود. هدف این مطالعه،
سنجش این محل با استفاده از روشهای مکانیابی موجود بهمنظور شناسایی آثار نامطلوب محیطزیستی و مقایسه معیارهای مکانیابی از
نظر شناسایی آثار ناسازگار میباشد. در این بررسی از متدهای مکانیابی اولکنو، دراستیک و روش منوری استفاده شده است. نتایج نشان
میدهد که این محل بر اساس مدل الکنو در طبقه خوب، برمبنای روش دراستیک در محدوده متوسط و بر اساس مدل منوری در طبقه
غیرقابل قبول قرار گرفته است. مقایسه مدلها، اختلاف چشمگیری را در نتایج نشان میدهد. علت این اختلاف، تفاوت در تعداد پارامترهای
در نظر گرفته شده برای هر مدل میباشد. همچنین نتایج حاصل نشان میدهد که لحاظ نمودن پارامترهای بیشتر در سنجش محلهای
دفن آثار نامطلوب بیشتری را آشکار میسازد. هر چند که در نظر گرفتن وزن نیز برای هر یک از پارامترها میتواند آثار را بهصورت واقعیتر
جلوهگر سازد. براساس این بررسی، روشهایی قدرت شناسایی آثار بیشتری را خواهند داشت که از هر دو معیار وزندهی و تعدد پارامترها
برخودار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Environmental Impacts of Solid Waste Landfill Using of Site Selection Criteria (Case Study; Solid Waste Landfill of Rasht)

نویسندگان [English]

  • F Ghanbari 1
  • N Abedinzadeh 2
  • H Aliani 3
1 Environmental Research Institute. Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Rasht, Iran
2 Environmental Research Institute. Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Rasht, Iran
3 Department of Environmental Science, Graduate School of the Environment and Energy, Tehran Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Landfill of Rasht has been selected without any site selection process. Pollutants from this site, which
is located near to Siahroud River, are discharged into Anzali Wetland. This research aims to evaluate
landfill of Rasht by current methods for identifying impacts. In this study, landfill site selecting
methods such as Oleckno, Drastic and Monavari method was used and compared together. The results
show that this site was classified as a good category in Oleckno Method, moderate in Drastic method
and unacceptable category in Monavari method. Comparing the results shows a heavy variation. The
reasons of this differ in number of parameters and also for the lack of weighting in some methods.
Also the results show that considering more parameters in evaluating of landfills can reveal more
negative impacts. This research reveals that, the methods whit both specific weight and abundance of
parameters show more reasonable results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impacts
  • Site selection criteria
  • Landfill
  • Pollution
  • Oleckno
  • DRASTIC