ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست واحد بندر عباس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

پسماندهای بیمارستانی با توجه به ماهیت عفونی و خطرناک بودن آنها در صورتیکه با پسماندهای شهری مخلوط شده و تمهیدات مناسب
بهمنظور دفع اصولی آن صورت نگیرد، تبعات و خطرات بهداشتی و محیطزیستی گستردهتری داشته و سلامت و حیاات انساان و موجاودات
زنده و بهطور کلی محیطزیست را به خطر خواهد انداخت. در این تحقیق که از دی 1333تا اردیبهشت سال 1336انجام پذیرفتاه اسات. در
ابتدا بهمنظور ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش خبرگان عوامل داخلای و خاارجی
تعیین و دستهبندی شد. تعداد افراد این گروه 56نفر در هر بیمارستان درنظرگرفته شد. سپس با استفاده از روش SWOTبهعناوان یکای از
مناسبترین فنون برنامهریزی به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در زمینه پسماندهای بیمارستانی پرداخته شد. پس از بررسیهای
انجام شده، امتیاز ماتریس داخلی 2/33و امتیاز ماتریس خارجی 2/35محاسبه شد. در این پژوهش، موقعیت منطقه مطالعاتی در محدوده SO
یا رقابتی قرار گرفت. همچنین،، با توجه به ماتریس راهبردی کمی ( )QSPMبهترین استراتژی از بین گزینههاای موجاود براسااس نماره
کسب شده جذابیت، گزینه گسترش فرهنگ کاهش پسماند با استفاده از آموزش تفکیک زباله با امتیاز 5/11میباشد. در نهایات، مایتاوان
بیان کرد که با استفاده از مدلهای برنامهریزی استراتژیک و ارزیابی، از جمله SWOTو QSPMمیتاوان نسابت باه تجزیاه و تحلیال
ایدهها و افکار ایجاد شده در فاز خلاقیت و انتخاب ایدههای قابل اجرا و دارای اولویت برای بسط و گسترش مدیریت پسماندهای بیمارستانی
اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Management Plan for Hospital Waste in Bandarabbas City Using SWOT Method and QSPM Matrix

نویسندگان [English]

  • S.A Jozi 1
  • N Fazeli 2
  • N Moradi majd 3
1 Assoc. Prof., Department of Environment, Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Bandarabbas
3 Department of Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Khouzestan
چکیده [English]


Hospital waste due to the nature of the infectious and dangerous materials if mixed with municipal waste have
a border consequences and risks that would endanger the health and human life and living things, and generally
environment.This research was conducted from Dec. 2010 to May 2011, to provide environmental program
management of hospital waste at Bandarabbas using experts methods for internal and external factors. Number
of people group considered 50 patients in each hospital. Then, using the SWOT method with the most
appropriate techniques to analysis program dealt with strengths, weaknesses, opportunities and threats in the
field of hospital waste. After analysing score the internal matrix 2.93 and the external matrix 2.95. esulted. In
this study, the study area were within SO or competitive position, for (QSPM) the best strategy among the
options available under attitude is attractive, option to reduce waste and segregation for training promote waste
with score of 5.41. Finally, it can be stated that using strategic planning and evaluation models, including
SWOT and QSPM ability to analysis ideas and thoughts in a creative phase and selection of ideas applicable
and priorities for action to develop the management of hospital waste is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hopital waste
  • Strategic planning
  • SWOT method
  • QSPM table
  • BandarAbbas