تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان

نویسندگان

1 دانشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به تقاضای روزافزونی که نسبت به تفرجگاهها و مساله تفریح در کشور احساس میشود، تجزیه و تحلیل آن از نقطه نظر اقتصـادی
و اجتماعی و بررسی صنعت اکوتوریسم از تمامی جهات بهویژه درآمدهای کلانی که از این راه عاید کشور خواهد شد، در آینده کاری است
که با وجود دشواری به علت ضرورت باید انجام پذیرد. روشهای متعددی برای تعیین ارزش رضایت از محیطزیست ارایه شده است. اما،
کارایی هر یک از این روشها در مطالعات موردی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. در این مطالعه، جهت بررسی ارزش رضایت از
محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان، ارزش تفرجی این منطقه برآورد شد. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط و کاربرد مدل هکمن دومرحلهای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان منطقه تفریحی سد طالقان و برآورد
متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از منطقه مذکور پرداخته است. دادههای مورد نیاز در بهار و تابستان ،1332از طریق تکمیل
پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 311بازدیدکننده از این منطقه جمعآوری شد. نتایج نشان میدهد که 68درصد افراد تحت بررسی در این
مطالعه، برای تفریح وگردش حاضر به پرداخت مبلغی بودند. با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط متوسط تمایل به پرداخت برای هر فرد
در هر بازدید برابر 3228/3ریال به دست آمد و متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد ماهیانه خانواده، سطح تحصیلات، میزان رضایت، بومی
بودن، تمایل جهت بازدید مجدد، فصل بهار و تابستان و میزان رضایت، از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش میباشند.
همچنین، میانگین تمایل به پرداخت افراد، با استفاده از روش هکمن دومرحلهای 201/70ریال به دست آمد و درآمد ماهیانه خانواده، سطح
تحصیلات، میزان رضایت، دفعات بازدید از مکانهای رقیب سد طالقان و میزان رضایت، از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد
در این روش هستند. روش بهینه برای تعیین ارزش تفریحی سد طالقان در این مطالعه هکمن دومرحلهای میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Optimal Method in Estimation of Economic Value of Environmental Satisfaction in the Recreational District "Taleghan Dam"

نویسندگان [English]

  • F Sayadi 1
  • R Moghadasi 2
  • H Rafiee 3
1 Sama tecnical and vocatinal training college, Islamic Azad University, Rodehen Branch
2 Assoc. Prof. Agricultural Economics Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University.
3 Assis. Prof. of Agricultural Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Because of the increasing need to recreational centers in our country, study of ecotourism is a necessity. Several
methods of evaluating the environmental satisfaction have been introduced. But the efficiency of each method
has not been much discussed in case-studies. In this research, the recreational value of the district was
determined in order to study the satisfaction value of the recreational district "Taleghan dam". So, in the present
study, the effective elements of willing to pay in Taleghan dam 's visitors and also the average estimation of
their willing to pay were determined by contingency valuation method and two-stage Heckman model. The
necessary data were gathered through filling the questionnaire and verbal interview of 314 visitor in spring
and summer 2011. The results show that 86 % of under-studt visitors had the willing to pay for recreation.
Using the contingency valuation method, the willingness to pay per person per visit was estimated $1. The
variables of the recommended cost, monthly revenue of family members, educational level, satisfaction rate,
nativeness, the willingness to revisit, the seasons of spring and summer, satisfaction level are effective
elements of the willingness to pay in this method. Also, by means of two-stage Heckman method, the average
rate of the willingness to pay was 1 cent. Monthly revenue, educational level, satisfaction rate, occasions of
visiting the competitor places of Taleghan dam and satisfaction rate are the effective elements of people 's
willingness to pay in this method. The results show optimized method for determining the recreational value
of Taleghan dam was two-stage Heckman method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The environmental satisfaction
  • Heckman two-stage method
  • Contingent Valuation Method
  • Taleghan Dam