مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

3 استاد گروه برنامه ریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تنوعزیستی، بهعنوان یک خدمت اکوسیستمی پشتیبان حیات، بهدلیل تبدیل و تخریب زمین در پاسخ به نیازهای فزاینده انسان به انواع
توسعه، در حال کاهش است. اگرچه، پیشبینی چگونگی تغییر بر کیفیت زیستگاه در اثر تغییر در پوشش/ کاربری زمین، یک نیاز ضروری در
مواجهه با چنین چالشی است، اما انجام این کار در بسیاری از موارد به دلیل فقدان روشهای متناسب و دادههای مکاندار فضایی، با
مشکلاتی مواجه میشود. در این مقاله، با کاربست دو مدل فضایی: سناریوساز و تنوعزیستی، از مجموعه مدلهای یکپارچه ارزشیابی
اقتصادی خدمات اکوسیستمی ) (InVESTو تلفیق نتایج اجرای آنها، با در نظر گرفتن الگوی فعلی توزیع فضایی انواع پوشش/ کاربری
زمین، آثار تغییرات آنها بر کیفیت زیستگاه بهعنوان یک شاخص برای تنوعزیستی، در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت مورد
پیشبینی قرار گرفت. در این راستا پس از تعیین کمیتهای تغییر انواع پوشش/کاربری زمین بر اساس سناریوی پیشبینی، درجه تخریب
سرزمین و کیفیت زیستگاه در شرایط جاری و آتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات در خارج از منطقه حفاظتشده،
بهعنوان منابع جدید تهدیدات و محرکههای بیرونی تغییر، بر کیفیت زیستگاه در درون منطقه اثر سوء خواهد داشت. از آن جا که، خدمات
اکوسیستمی پشتیبان حیات و بهطور خاص تنوعزیستی، اغلب در برنامهریزی سرزمین به دلیل ماهیت پیچیده نظامهای طبیعی و سختی کار
تحلیل آن مورد چشمپوشی قرار میگیرد. خروجیهای مدلهای ذکرشده که بهصورت نقشههای مکاندار فضایی و با کمیتهای معین برای
هر یک از متغیرهای دخیل در کار ارزیابی میباشند، میتواند بهصورت مؤثری به درک شفاف الگویهای توزیع کیفیت زیستگاه و بهتبع آن
تنوعزیستی کمک نماید و منجر به تصمیمگیری سازگار با شرایط طبیعی در سطح سرزمین شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Land Cover Change Impacts on Habitat Quality of a Forested Landscape in the Sarvelat and Javaherdasht

نویسندگان [English]

  • A Zarandian 1
  • A.R Yavari 2
  • H.R Jafari 3
  • H Amirnejad 4
1 PhD student, Department of Environmental Planning, University of Tehran, Iran
2 Assoc. Prof. Department of Environmental Planning, University of Tehran
3 Prof. Department of Environmental Planning, University of Tehran
4 Assoc. Prof. Department of Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Biodiversity as a supporting service of forest ecosystems is declining globally due to land conversion
and degradation in response to human needs for food production and settlements. To make informed
decisions, evaluation of change impacts under stakeholder-defined scenarios is considered to be an
appropriate method which considers the consequences of decline. While land use/cover change
modeling is an urgent need, it usually is faced with obstacles due to the methodological problems and
lack of explicit spatial data. In this paper, we applied two spatially explicit tools, The Scenario
Generator and The Habitat Quality from the InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services
and Tradeoffs) suite of models, to project the future changes of the Sarvelat and Javaherdasht
mountain system in northern Iran, based on land suitability and stakeholder's interests. We also
explored the existing spatial patterns of habitat quality as a proxy for biodiversity and predicted its
changes in plausible future. In this regard, after quantification of land use/cover changes based on
predictive scenario, the degrees of land degradation and habitat quality under both current and future
situations were compared. The results showed that any changes outside of protected boundaries, can
impact habitat quality inside of the protected areas, as the new threat sources as well as external
driving forces of the change occure. Since, the ecosystem supporting services specifically the
biodiversity, is usually ignored in landscape planning due to its complex nature of the analysis, the
mapped quantified outputs of these models can effectively make easier for decision makers, to
understand the distribution patterns and existing richness of biodiversity across a landscape and make
compatible policies based on multiple ecosystem services capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Biodiversity
  • The sarvelat and javeherdasht
  • land use
  • InVEST