برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم محیطزیست، دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

رودخانه لیقوانچای واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل تنوع در ویژگیهای طبیعی برای استراحت، سرگرمی و فرصتهای تفریحی در
قالب گردش، اردو زدن در کنار رودخانه و چشمهها جهت گذراندن اوقات فراغت و لذت از مناظر از مناطق تفریحی و گردشگری مهم استان
میباشد. با توجه به این که کالاها و خدمات محیطزیستی بیشتر جزو کالاهای عمومی با دسترسی آزاد میباشند، به علت عدم آگاهی اکثر
بازدیدکنندگان از ارزش واقعی محیطهای مذکور که سبب عدم استفاده بهینه و مطلوب از این محیطها و در نهایت منجر به تخریب
محیطزیست میشود؛ بنابراین انجام تحقیقاتی با موضوع برآورد ارزش محیطزیستی، کمک شایانی به سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات
مینماید. در این تحقیق که در فصل تابستان 1331انجام شد، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه-دوبعدی، ارزش
حفاظتی رودخانه لیقوانچای محاسبه شد. متغیرهای قیمت پیشنهادی، در سطح یک درصد، وضعیت تأهل و میزان رضایت از خدمات رفاهی
در سطح پنج درصد و دفعات مراجعه و تعداد افراد خانواده در سطح ده درصد، در الگوی لاجیت معنیدار شدند. متغیر قیمت پیشنهادی، دارای
اثر نهایی -1/11113میباشد که نشان میدهد، با افزایش یک واحدی قیمت، میزان تمایل به پرداخت معادل 1/11113واحد کاهش
مییابد. در این تحقیق، این میزان با استفاده از نرمافزار Shazam10برای حفاظت از این منطقه، 5331ریال معادل 1/4554دلار در ماه
به ازای هر نفر برآورد شد. از طرفی میانگین تعداد افراد خانواده 4/22میباشد که در نهایت متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار
24151ریال معادل 1/3344دلار میباشد. همچنین، متوسط ارزش حفاظتی هر خانواده بهمنظور حفاظت رودخانه لیقوانچای 231191ریال
معادل 23/9343دلار در سال محاسبه شد. بنابراین، پیشنهاد میشود: تشکلی جهت حفظ منطقه مورد مطالعه تشکیل شود. از طرفی، با
توجه به تأثیر مثبت متغیر دفعات بازدید، دسترسی به منطقه از طریق بهبود راههای ارتباطی برای اهالی استان تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • V Amini Parsa 1
  • A.R Shahabinia 2
  • H.R Jafari 3
  • O Karami 4
  • A Azizi 1
1 Phd Student in Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
3 Prof. in Environment, Faculty of Environment, University of Tehran
4 Msc in Agricultural Economy, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Lighvan Chay River in East Azerbaijan province named as one of the important tourism zone of the
province because of its many natural places for leisure, entertainment and recreational opportunities
like field trips and camping. Environmental goods and services are more open access public goods.
Lack of awareness of the actual value of the environment is one of the important factors of ignoring
the environmental issues and causes environmental deteoration. Therefore, the issue of estimating the
environmental value can be helpful to policy-makers and practitioners involved in the conservation
and management of natural resources. The aim of this research is to estimate the conservation value
of the Lighvan Chay River with the use of contingent valuation method and Double–Bounded
Dichotomous Choice (DDC). Results from 149 questionnaires were completed from visitors (in the
summer of 2012). Estimating logit model shows that the price offer variable at 1%, marital status and
satisfaction of utilities variables were significant at the 5% level and numbers of visits variables was
significant at the 10% level. The offered bid variable has marginal effect -0.00004 shows that an
increase a unit of bid makes 0.00003 unit decrease in WTP. In this paper willings to pay to protect
the area was calculated $2 per month per person by using Shazam 10. Since the average family size
was 4.22, so average willings to pay of each family per month was $1.9340. Finally, Mean willingness
to pay for each family per year, was calculated $1. Therefore, the formation of the association to
preserve the area is recommended. However, according to the positive effect of numbers of visits
variable, to facilitate the area’s accessibility by improving road networks is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation
  • Preservation value
  • Logit Model
  • Lighvan Chay River