تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضایسبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سالهای 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد علوم محیطزیست، دانشکده محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات فضایسبز با تاکید بر تغییرات سرسبزی فضایسبز منطقه 1شهرداری تبریز در یک دوره زمانی 11
ساله ( )1930-1903با استفاده از سامانه سنجش از دور میباشد. در این پژوهش، برای مدلسازی توسعه فیزیکی منطقه یک شهر تبریز از
روند تغییرات فضایسبز تصاویر چند زمانهای سنجنده TMو + ETMدر سالهای 1930تا 1903همراه با نقشههای رقومی استفاده شد.
نقش تخریبی گسترش کاربری مسکونی و شبکه حمل و نقل شهری در کاهش چشمگیر فضایسبز منطقه یک تبریز بسیار حایز اهمیت
بوده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد، در دوره 11ساله ( )1903-1930تحت بررسی، مساحت فضایسبز منطقه موردنظر از 122/31
هکتار در سال 1930به 108/02هکتار در سال 1903تقلیل یافته و به عبارتی نشاندهنده کاهش تقریبی 98درصدی فضایسبز این
منطقه است. این رقم، کاهش کاربری فضایسبز در حالی است که در این دوره زمانی بلوکهای ساختمانی (اراضی ساخته شده) از مساحت
281/13هکتار در سال 1930به 320/10هکتار در سال 1903و همچنین شبکه حمل و نقل شهری در این منطقه از 181/31هکتار در
سال 1930به 131/10هکتار در سال 1903رشد داشته است. بدین منظور، راهکارهای مدیریتی در راستای بهرهگیری از فرصتهای
موجود و توسعه فضایسبز منطقه یک تبریز ارایه شد که از مهمترین این اقدامها میتوان به تدوین طرح جامع فضایسبز شهر تبریز اشاره
کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Changes in Green Space of District 1 of Tabriz City within the Period 1989-2010 Using Remote Sensing Techniques

نویسندگان [English]

  • S. A Jozi 1
  • A Alipour Aghdam 2
1 Assoc. Prof. Department of Environment Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Msc. Environmental Management of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

The current study aims to investigate the changes in green space of District 1 of Tabriz City in a 21-
year time period (1989 to 2010) using remote sensing techniques. In this research, multi-temporal
images of LANDSAT Satellite, sensors TM and ETM+were used to model physical development and
changes in green space of the district during the years 1989 to 2010. Destructive role of expansion
of urban areas and transport network have been so significant in dramatic loss of green space in
District 1 of Tabriz City. The obtained results revealed that during the studied period (1989 to 2010),
the green space area of the district has been decreased from 255.61 ha in 1989 to 180.45 ha in 2010
representing approximate 30% loss of green space area. At the same time, built-up areas have been
expanded from 702.19 ha in 1989 to 958.14 ha in 2010 while urban transport network area of the
district has been developed from 101.61 ha in 1989 to 291.24 ha in 2010. Finally, some management
sterategies were recommended towards taking advantage of available opportunities for developing
the green space of the District 1 of Tabriz City of which the most important is "compilation of
comprehensive green space management plan".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space change ditection
  • Comprehensive Plan
  • Remote Sensing
  • NDVI
  • District 1 of Tabriz City