انتخاب گونه در طرحهای جنگلکاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران

چکیده

ایجاد فضاهای فعال و زنده شهری در کنار شهرها، امری اجتنابناپذیر میباشد. آمایش سرزمین در مکانیابی عرصههای مناسب برای
توسعه جنگل و فضای سبز براساس ویژگی اکولوژیکی آنها به ما کمک میکند. انتخاب گونههای درختی در سطح شهر از وظایف مهم
کارشناسان فضای سبز و جنگلداری شهری میباشد و در اینمیان انتخاب گونههای گیاهی مناسب از اساسیترین بخشهای یک طرح
فضای سبز موفق است. منطقه مورد مطالعه در دامنههای البرز جنوبی در حریم شهر تهران در قسمت شمال شهر واقع است که شامل 12
زیرحوزه آبخیز از حوزه آبخیز مرکزی است. بهطورکلی، در این تحقیق ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی و تفسیر و جمعبندی دادهها و ایجاد
واحد نقشهسازی پرداخته شد. سپس با توجه به منابع شناساییشده، مدل ویژه منطقه با توجه به مدل کلی جنگلکاری تهیه شد. در نهایت،
ارزیابی توان اکولوژیک منطقه با توجه به مدل طراحیشده برای کاربری جنگلکاری انجام گرفت. در مرحله بعد، سیاهه گونههای درختی و
درختچهای بومی منطقه و گونههای مناسب جهت کاشت در شمال تهران و در کمربند سبز تهیه شد. سپس، با توجه به ویژگیهای
اکولوژیکی یگانهای محیطزیستی اقدام به پیشنهاد گونههای درختی و درختچهای مناسب در سطح هر یگان و درنهایت نقشه جنگل کاری
با  پیشنهادی تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Species for Afforestations Based on the Ecological Capability Evaluation in North Green Belt of Tehran.

نویسندگان [English]

  • M Mahmoudkhani 1
  • J Feghhi 2
  • M Makhdoum 3
1 MSc. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Assoc. Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Creating active and urban living spaces in cities, is vital. Land use planning help us in locating suitable
spaces for forest development and green space based on its ecological characteristics. Selection of
tree species in urban is an important goal for green space and urban forestry experts and the selection
of suitable plant species is the most importance parts of a successful landscape plan. The study area
is 12 sub-watersheds of catchment area on the southern slopes of Alborz in the north buffer of Tehran
city. In this research, first the ecological resources were surveyed and analysed to build mapping
units. Then with the identified resources, special model of area based on the general model of
afforestation (the Iranian model of Makhdoum) was prepared. Finally, ecological capability
evaluation with special model was conducted for afforestation. Then the list of indigenous trees and
shrubs species and suitable species for planting in northern Tehran and in the green belt were
prepared. Finally, with ecological characteristics of the environmental units to suitable species of
trees and shrubs were selected in every unit and finally, afforestation map was prepared with the
proposed species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Planning
  • Ecological capability evaluation
  • Green belt
  • Site Selection
  • Environmental unit
  • Special model