ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخهحصار)

نویسندگان

1 دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

با توجه به وجود عوامل متفاوت و پیچیدگی اثرگذاری آنها بر سلامتی و پایداری جنگلهای شهری، این تحقیق تلاش کرده است که با
تفکیک مشخصههای اثرگذار در یک اکوسیستم و تقسیمبندی اکوسیستم جنگلی دستکاشت سرخهحصار به واحدهای همگن از لحاظ
عوامل طبیعی (شیب، جهت، ارتفاع، عمق خاک) و عوامل انسانی (میزان آبیاری و شدت تفرج)، اثر آنها بر پایداری اکوسیستم را مورد
بررسی قرار دهد. کیفیت سوزنی برگان پارک که شامل کاج تهران، سرو نقرهای و زربین میباشند، مورد مطالعه قرار گرفت. معیارهای
سنجش واحدهای همگن در این بررسی ارتفاع، رویهزمینی، قطر تاج، تقارن تاج و شادابی درختان، تراکم پوشش علفی و درجه تاجپوشش
بودند. بهمنظور بررسی اثر تفرج بر کوبیدگی خاک، وزن مخصوص ظاهری و تخلخل خاک در دو عمق 11 - 8و cm38 - 11اندازهگیری
شدند. نتایج تحلیلها نشان داد که مجموعهای از عوامل بر سلامتی و پایداری رویشگاه اثرگذار است، در حالیکه که شیب و عمق خاک از
مهمترین فاکتورهای محدودکننده میباشند. در حقیقت، با کاهش عمق خاک و افزایش شیب و قرارگیری آن در آستانه بیشتر از 11درصد،
با اختصاص عرصه به کاربری تفرج متمرکز، رویشگاه به شدت به سوی ناپایدار شدن پیش خواهد رفت. در عین حال بررسیها نشان دادند،
گونه زربین در شرایط مشابه پایدارتر از دو گونه کاج تهران و سرو نقرهای عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Destruction Through Sustainability of Urban Forest Ecosystem (Case Study: Conifers of Sorkhe Hesar Forest Park)

نویسندگان [English]

  • S Teimouri 1
  • M Makhdoum 2
  • J Feghhi 3
  • N. Abbaszadeh Tehrani 4
1 Ph.D, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Assoc. Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Assist. Prof. of Aerospace research institute of Iran (ARI)
چکیده [English]

Due to the different factors and complexity of their effects on health and sustainability of urban forest, this
study has been tried to determine the effective factors in ecosystem health by dividing Sorkhe Hesar man made
forest park to homogeneous units according to natural factors (slope, aspect, high, soil depth) and human
factors (amount of irrigation and outdoor recreation intensity). Conifers quality including Pinus eldarica,
Cupressus arizonica and Cupressus sempervirens were studied. Evaluation criteria of homogeneous units were
height, basal area, crown diameter, crown simultaneity, vitality, herbal layer density and canopy density. In
order to study visitor Impact on soil compactness, soil block density and porosity were measured in both 0-15
and 15-30 depth of soil. Analyses of results showed complexity of factors have been affected on site health
and sustainability, while slope and soil depth are the most important limiting factors. In fact with decreasing
soil depth and increasing slope above 15 percent, to intensive recreation usage, would disropt ecosystem
intensely. Also, researches showed that in the similar condition Cupressus sempervirens is more sustainable
than Pinus eldarica and Cupressus arizonica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Soil compactness
  • Sustainability
  • Urban forest
  • Vitality