بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست- آلودگی هوا، دانشکده محیطزیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده محیطزیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

4 مربی مدعو گروه مهندسی بهداشتمحیط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

چکیده

بخش حمل و نقل بیشترین بخش مصرفکننده فرآوردههای نفتی میباشد. با توجه به افزایش مصرف بنزین در ایران طی سالهاای اخیار،
این امر موجب افزایش آلودگیهای هوا از جمله گرم شدن زمین بر اثر تولید گازهای گلخانهای شده است. گاز طبیعی به علت ساازگاری باا
محیطزیست میتواند بهعنوان سوخت قالب در بخش حمل و نقل تبدیل شود. در این مطالعه، با استفاده از فرمولهای پیشانهادی مکانیسا
توسعه پاک، میزان انتشار گازهای گلخانهای حاصل از بخش حمل و نقل، سپس هزینههای خاارجی و اجتمااعی حاصال از تولیاد گازهاای
گلخانهای، صرفهجوییهای اقتصادی حاصل از گازسوز کردن خودروها از دید مالک و دولت و ظرفیت کناونی جایگااههاای ساوخترساانی
CNGشهر زنجان جهت جایگزینی CNGبه جای سوخت فسیلی در سناریوهای مختلف (افزایش خودروهای دوگانهساوز باه ترتیاب 22
درصد، 29درصد، 52درصد و 29درصد) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، بیشاترین میازان انتشاار گازهاای گلخاناهای را مرباو باه
خودروهای شخصی فقط بنزینسوز با 2/90×1911معادل تن CO2در سال با هزینههای خارجی و اجتماعی به ترتیاب 1/1 ×1911و ×1911
1/2ریال در سال و کمترین میزان انتشار گازهای گلخانهای مربو به خودروهای شخصی دوگانهسوز با سوخت CNGبرابر باا 3/4 ×192
معادل تن CO2در سال باا هزیناههاای خاارجی و اجتمااعی باه ترتیاب 2/5 ×1914و 1/1 ×91912ریاال در ساال نشاان داد. همچناین،
صرفهجوییهای اقتصادی از دیدگاه دولت و مالک خودرو کاملا محسوس میباشد. ظرفیت کنونی جایگاههای سوخترساانی CNGجهات
جایگزینی با سوخت فسیلی پاسخگوی خودروهای گازسوز فعلی شهر میباشد و ظرفیت جایگزینی را در سناریوهای مختلف ندارند مگار، باا
احداث جایگاههای جدید سوخترسانی CNGکه این خود نیاز به مطالعه و برآورد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Greenhouse Gases Emissions Due to Fossil Fuel Consumption in Intercity Transportation Sector and Estimate the Reduction of External and Social Costs with Respect to Switching Natural Gas (Case Study: Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • A Taromi 1
  • S Motesaddi 2
  • Z Abedi 3
  • B Ali panahi 4
1 Student of Environmental and Energy Department, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran branch
2 Faculty of health Departments, Shahid beheshti University, Tehran
3 Faculty of Environmental and Energy Department, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran branch
4
چکیده [English]

Transportation sector is the major consumer of oil products. Since consumption of gasoline has increased
during the recent years, pollution of air and warming up of the earth as result of the production of green house
gases, has increased. Natural gas, due to its environment friendliness as one of its characteristics, can become
the dominant fuel in the transportation sector. In this study, we have evaluated the amount of Green House
Gases produced from transportation sector using Clean Development Mechanism formuala. Then external and
social costs from produced Green House Gases, the economies of the owner`s and governmental view and the
present capacity of CNG stations to replace the CNG for other conventional fuels in zanjan city, were studied
according to the variety of sceneries (increasing amount of bi-fule vehicles 25%, 50%, 75%, 90%, respectedly).
The results show that the most amount of Greenhouse Gasses (GHGs) belong to the vehicles with conventional
petrol engines which exceeds 2.08×1011 CO2 tonnage in a year imposing external and social costs which
amount to $2.9×1012 and $1.6 ×1012, respectively, in just one single year. The least amount of (GHGs) belong
to the CNG fueled vehicles with 3.4×109 CO2 tonnage in a year imposing external and social costs that would
be $1×1010 and 1.4 ×1011, respectively, in just one single year. This study implies that the cost is mounting up,
in the owner`s and governmental view. The present capacity of CNG stations to replace the CNG for other
conventional fuels is just suited to the existing conditions in this city and the number of bi-fuel vehicles, but
in other sceneries which requires that the city must be provided with other stations, should be disused in an
independent study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation sector
  • Green house gas
  • External Costs
  • Social costs
  • Compressed natural gas