معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور

نویسنده

دکترای برنامه ریزی محیط زیست، استادیار پژوهشگاه هوا فضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

گسترش آثار منفی فعالیتهای انسانی و در نتیجه از بین رفتن بخش عمدهای از ساختار و عملکرد اکوسیستمهای مهم در سراسر جهاا،، از
مهمترین مباحث محیطزیستی قر، حاضر محسوب میشود که ضرورت ارزیابی و کنترل روندهای مخرب مذکور را نمایا، میسازد. ارزیاابی
و پایش سلامت اکوسیستم به معنای بررسی مستمر عملکرد کلی سیستم شامل: نظارت بر وضعیت پایاایی و پایاداری سااختار و عملکارد و
فرایندها و میزا، قدرت بازگشت پذیری آ، پس از بروز آشفتگی و تنش است. سلامت اکوسیستم همواره با تادوین شااخ هاایی کمای و
بررسی تغییرات آنها در طول زما، پایش میشود. به نظر می رساد پتانسایلهاای موجاود در فنااوری سانجش از دور و ساامانه اطلاعاات
جغرافیایی و تلفیق آنها توانایی ایجاد دادههای فضایی (با تواتر بالای زمانی، مکانی و طیفی و غیره) میتواند در تدقیق و بهبود شاخ هاای
به کار رفته درپایش و ارزیابی سلامت اکوسیستم مفید باشد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی و امکا،سنجی ایجاد یک روش ناوین جهات
پایش و ارزیابی سلامت اکوسیستم با تکیه بر شاخ های مکانمند حاصل از فناوری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاایی پرداختاه
است. نتایج تحقیق نشا، میدهد که از میا، شاخ های سنجش از دوری ارزیابی سلامت و پایداری اکوسیستمها، نقشه پوشش گیاهی باا
تواتر زمانی مناسب و شاخ های گیاهی مانند NDVIو LAIبیشترین نقش را در برآورد سلامت اکوسیستم ایفا ماینمایاد. ایان تحقیاق،
بهکارگیری متریکهای منظر و تنوع زیستی، همچنین تلفیق شاخ های غیر سنجش از دوری (مانند برآورد فشار محیطزیستی در مقایساه
با ظرفیت برد منطقه) با شاخ های عنوا، شده را جهت براورد دقیق تر سلامت اکوسیستم پیشنهاد مینماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Method for Ecosystem Health Assessment Based on Remote Sensing Technologies

نویسنده [English]

  • N. Abbaszadeh Tehrani
Asst. Prof. Research Inst. Of Iran (ARI)
چکیده [English]

Widespread impacts of human activities have been the most important environmental issues of the
current century that resulted in the loss of major parts of the structures and functions of important
ecosystems around the world. This dilemma, clarifies the need to assess and control these destructive
trends. Assessment and monitoring of ecosystem health, means a continuous assessment of overall
performance, including: monitoring of sustainability and stability of the structure, function and
process of the ecosystem and its resilience after the occurrence of a disturbance or stress. Ecosystem
health has been recently monitored by establishing quantitative indicators, detecting and monitoring
their changes over a long period of time. Current research illustrates how ecological problems ranging
from biodiversity loss to land-use change have benefited greatly from advances in geospatial
technologies such as GIS and remote sensing, both in the provision of data and access to spatial data
analysis tools. This research intend to study and suggest a new method for monitoring and assessing
the environmental health by using spatial indicators based on remote sensing and GIS technologies.
The result of the study indicates that among the indicators of ecosystem health based on remotely
sensed data, land cover maps with suitable temporal resolution and vegetation indices like NDVI and
LAI are the most suitable indicators for ecosystem health estimation. This research also suggests the
integration of landscape and biodiversity matrixes as well as non-remote sensing indicators (like
carrying capacity and environmental loads estimation) are to be proposed indicators in order to
estimate ecosystem health with more accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem health
  • Remote Sensing
  • Indicators