بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی محیطزیست، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استاد سنجش از راه دور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 کارشناس ارشد رشته مطالعات جوانان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به محیطزیست به عنوان قشر آگاه و تاثیر گذار جامعه، گامی اساسی و مهم در سیاستگذاری و تربیت نسلی آگاه به محیطزیست و مخاطرات آن و نحوهی مقابله با آن و پذیرش و تعدیل سیاستهای محیطزیست میباشد. پژوهش حاضر، با هدف سنجش نگرش و رفتارهای محیطزیستی دانشجویان مراکز آموزش عالی استان مازندران صورت گرفت. برای انجام تحقیق، از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاههای استان مازندران )دانشگاه مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، دانشگاه دامپزشکی آمل و دانشگاه علومپزشکی بابل( تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تعداد 618 نفر از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهدکه نگرش و رفتار محیطزیستی دانشجویان در سطح به نسبت پایینی قرار دارد. علاوه براین، نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نگرش و رفتار محیطزیستی رابطه مثبت وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که نگرش و رفتار محیطزیستی بر حسب جنسیت با هم متفاوت است. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می دهد در حالیکه، متغیر نگرش محیطزیستی بر حسب محل سکونت و دانشکده یکسان است، اما در مقابل ،متغیر رفتار محیطزیستی بر حسب محل سکونت و دانشکده متفاوت می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Responsible Environmental Attitude and Behavior of Students (A Case study: Students in Mazandaran Province Universities)

نویسندگان [English]

  • sadegh salehi 1
  • karim soleimani 2
  • zahra pazouke 3
چکیده [English]

To overcome environmental problems and achieve sustainable environment requires trained manpower having graduated with a favorable attitude towards the environment and sustainability. To identify and explain the students' attitudes toward the environment as knowledgeable and influential segments of society is an essential and important step in the generation of policy and education to the environment and its hazards and how to deal with it and accepting and adjusting to environmental policy. To explore environmental attitudes and behaviors of students in higher education, the current survey was conducted in Mazandaran province. The surveyed universities included Mazandaran University, Babol Industrial Noshirvani University, Sari University of Agricultural Sciences, Veterinary University Amol, Babol University of Medical Sciences, 816 students were selected from these universities using stratified sampling. The results show that students' attitudes and behavior are relatively low. Furthermore, correlation test results showed that there is a positive relationship between environmental attitudes and behavior. Moreover, the results indicated that there is a gender difference in environmental attitudes and behaviors. Finally, the results showed that while environmental attitudes in terms of residence and the college seems the same, environmental behavior depending on the location and college is different

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • environmental attitude
  • environmental behavior
  • New Environmental Paradigm
  • Higher education, Mazandaran province