ارزیابی آثار عملیات چوبکشی به توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

صدمه به درختان باقیمانده، پیامد فعالیتهای بهرهبرداری و چوبکشی در تودههای جنگلی و ممکن است شامل خراش و شکستگی ریشه، زخمی شدن تنه و شکستن شاخهها و تاج باشد. هدف این تحقیق ارزیابی آثار محیطزیستی سیستم چوبکشی زمینی بر روی زادآوری و تجدید حیات جنگل و توده باقیمانده در جنگلهای کمتر دست خورده است. این تحقیق در بخش گرازبن جنگل خیرود به منظور بررسی جهت تعیین میزان صدمه وارده به زادآوری و توده باقیمانده به صورت برداشت صد در صد خسارتها در محدوده مسیرهای چوبکشی سه پارسل انجام شد. نتایج حاصل از صدمه به زادآوریها نشان داد که بالاترین درصد خسارت مربوط به گروههای رویشی شل و خال و بیشترین نوع صدمه از نوع شکسته و ریشهکن شدن و زخمیشدن میباشد. بالاترین درصد درختان صدمه دیده در طبقه قطری 04-24 و 04-04 سانتیمتر قرار دارند و بیشترین درصد زخمها سطحی هستند. همچنین، 04% از زخمها در تمام گونهها دارای اندازهای کمتر از 044 سانتیمتر مربع بوده و بیش از 34 % زخمها در یک متر اول تنه و بر روی ریشه و امتداد ریشهها قرار دارند. بیشترین تعداد درختان صدمه دیده در فاصله کمتر از یک متر از مسیر چوبکشی قرار دارند .موقعیت درختان نسبت به مسیر چوبکشی دارای تاثیر قابل توجه بر ارتفاع و تعداد زخم تنه است. بنابراین، باید تلاش برای کاهش صدمه به توده باقیمانده بر روی درختان مجاور مسیر چوبکشی و ارتفاع یک متر اول تنه که دارای بیشترین احتمال صدمه دیدگی بود است، متمرکز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Assessment of Timber Extraction to Residual Stand in Natural Managed Forests (Case Study: Gorazbon District in Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • zahra ghorbani 1
  • meghdad jourgholami 2
چکیده [English]

Damage to the trees left behind after thinning is a consequence of any harvesting activity and may include root abrasion and breakage, bole wounds, and broken branches and crowns. The objective of this study was to study the effect of ground skidding system on forest regeneration and residual stand in natural managed forests. This study was carried out in compartments no. 305, 306 and 309 of Gorazbon district, in Kheyrud forest. In this study the extent of damage to regeneration and residual stand have been determined using full inventories of damage along skid trails in the three compartments. Results showed that the most of damage were occurred to the small sapling and sapling, and broken and wounded were the most types of damage in regeneration. The majority of the damage occurred in two 40-20 and 70-40 cm diameter classes and the most of the wounds were superficial. Fifty percent of all scars found were larger than 500 cm2 in all species and more than 90% of the damage on a tree occurred within 1 m of ground level and located on the tree roots. The results showed that the most of the damages also occurred within 1 m of the skidder centerline. Tree location appears to have an influence on both scar height and the number of scars a tree may receive. Therefore, efforts to reduce residual damage should be focused on protecting the trees located near skid trails and the first 1 m of the bole, where the likelihood of wood decay is greatest.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessment
  • Residual stand and regeneration
  • Harvesting damage
  • Wound
  • Skid Trail
  • Gorazbon district