تعیین مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام در جنگل (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، با چرای بیش از حد دام از جنگلها روند تخریب آن رو به افزایش گذاشته است و باید با توجه به نقش حیاتی جنگل در حفظ، احیا و مدیریت این موهبت الهی اقدامهایی انجام گیرد .بررسی زیانهای ناشی از چرای دام در جنگلها نشان میدهد که چرای دام در مناطق جنگلی میتواند پایداری اکوسیستم را به خطر اندازد و آثار منفی زیادی را بر اکوسیستم جنگل از جمله خاک، پوشش گیاهی، زادآوری درختان جنگلی ،تنوعزیستی، زمینسیما، حیاتوحش و غیره وارد کند. بنابراین، شناسایی مناطقی که حساسیتپذیری بیشتری به چرای دام نشان میدهند لازم و ضروری به نظر میرسد تا با شناسایی این مناطق و اجرای اقدامهای حفاظتی و بازسازی، بتوان از تخریب بیشتر در این مناطق جلوگیری کرد. هدف از تحقیق حاضر نیز شناسایی مناطق حساس و آسیبپذیر به چرای دام با استفاده از تعیین شدت تخریب ناشی از چرای دام ،ارزیابی احتمال چرای دام و همچنین تعیین آسیبپذیری اکولوژیکی در بخش پاتم جنگل خیرود است. نتایح حاصل از این تحقیق نشان داد که 11 منطقه با حساسیتپذیری متفاوت به چرای دام در بخش پاتم وجود دارد که در میان این مناطق قسمتی از پارسل 191 و 191 بخش پاتم، به عنوان آسیبپذیرترین نقاط به چرای دام شناسایی شدند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Vulnerable Areas to Grazing in Forest (Case study: Patom District of Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • maryam aghnoum 1
  • jahangeir feghhi 2
  • majid makhdoum 3
  • bahman jabariyan 4
چکیده [English]

Today, the destruction of forests has increased with the overgrazing of livestock and so in regard with the critical role of forest, measures must be programmed to conserve, rehabilitate and manage this divine gift. The investigation on the damages of grazing on forest indicates that grazing can significantly affect ecosystem sustainability and impose many negative impacts on forest ecosystems such as soil, vegetation, forest regeneration, biodiversity, landscape, wildlife etc. Therefore determination of vulnerable areas to grazing is vital to control the degradation of forest ecosystems. The object of this study is to determine vulnerable forest areas to grazing through determination of severity of environmental quality degradation caused by grazing, assessment of probability of grazing and determination of ecological vulnerability in Patom District of Kheyrud Forest. The results of this study showed that there are 15 regions with different sensitivity to grazing in Patom District that part of compartments 101 and 107 are the most vulnerable areas to grazing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grazing
  • environmental impacts
  • Vulnerable areas
  • Kheyrud Forest