رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد کشاورزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاههای تهران

2 دانش آموختگان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی بیش از پیش در جامعه احساس میشود. اما افزایش تولیدد  همیشه یا با افزایش سطح زیر کشت و یا با مصرف هر چه بیشتر سموم و کودهای شیمیایی همراه بوده است. به دلیل اید   کده  اسدتااده  از سموم و کودهای شیمیایی میتواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید. هدف از مطالعده  حاضدر ، تعیدی   الگدوی  بهینده  کشت محصولات کشاورزی، با رویکرد محیطزیستی )استااده حداقل از سموم و کودهای شدیمیایی ( مدی باشدد . در اید   پدژوهش ، از آمدار  و اطلاعات مربوط به هر یک از محصولات مورد مطالعه مربوط به سال زراعی 1311-1317 در دشت ورامی ، استااده شده اسدت . همچندی  ، برای تعیی  الگوی بهینه از مدل برنامهریزی آرمانی بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد: در صدورتی  کده  الگدوی  کشدت  بدر  اسداس  کمتری  مقدار استااده از کودها )فساات، اوره و پتاس( و سموم شیمیایی )علفکش، قارچکش و حشرهکش( صورت گیرد، سطح زیدر  کشدت  منطقه از 01025 هکتار به 33/30030 هکتار کاهش مییابد. در نتیجه، پیشنهاد میشود که در مرحله اول، سدطح  زیدر  کشدت  محصدولات  جالیزی کاهش یابد و در مرحله دوم نیز سطح زیر کشت غلات کاهش یابد. همچنی  افزایش کاشت یونجه نیز توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Integrating Fuzzy Logic and Matrix Method in Environmental Impact Assessment (Case study: Golestan Forest Northern Highway)

نویسندگان [English]

  • abdalrasoul ghasemi 1
  • saeed hasanlo 2
  • roza perouz 2
  • hamed najafe 3
1
2
3
چکیده [English]

Environmental Impact Assessment of a project consists of analyzing the impacts during construction and operation on environmental factors such as physico- chemical, biological and socio-economical. Determining the impacts derived from these analyses is done by experts utilizing statistical analysis tools and local surveys. Meanwhile because of the lack of information, the application of semantic and quantitative variables increase in order to describe them, which results in high degree of uncertainty and unreliability. In this regard using an appropriate approach like fuzzy logic facilitates the achievement of tangible results, according to its ability to illustrate the level of uncertainties by full integration of qualitative and quantitative information and efficient management.
In this study a method of environmental impact assessment, based on fuzzy matrix is proposed to assess the Golestan Forest Highway project. Main activities at this project (A) and important environmental factors (F) that are influenced by these activities were determined to construct matrixes and each effect (A-F) was estimated regarding three properties which are intensity, extent and persistency in the form of triangular fuzzy numbers. Finally all of the positive (EI⁺ ) and negative (EI⁻ ) effects that induced by this project were computed and the total amount of environmental impact (EI) is obtained.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Matrix method
  • Impact properties
  • Fuzzy logic