ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات خوزستان

2 استادیار گروه محیطزیست دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء)ص( بهبهان

3 استادیار گروه مدیریت محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده

اکوتوریسم، سفری مسوولانه و بازدید از مناطق طبیعی به منظور برخورداری و احترام به طبیعت با هرگونه ویژگی تاریخی و یا فرهنگی جدید مرتبط به آن میباشد؛ به طوری که به حفظ منطقه کمک کرده، کمترین تأثیر منفی را داشته و از لحاظ اجتماعی- اقتصادی، برای ساکنان منطقه سودآور است. این مطالعه با هدف شناسایی توان اکولوژیکی تنگ سولک با مساحتی بالغ بر2322 هکتار برای کاربری اکوتوریسم، به روش تجزیه و تحلیل سیستمی )منطق بولین( و براساس مدل اکولوژیکی توریسم مخدوم انجام شده است. برای انجام این تحقیق، ابتدا منابع محیطزیستی منطقه شناسایی شد، سپس با تلفیق و رویهمگذاری لایههای اطلاعاتی در محیط GIS و براساس مدل اکولوژیکی کاربری تفرج گسترده و متمرکز مخدوم، مناطق مستعد برای انواع اکوتوریسم مشخص شد. نتایج نشان میدهد: 85/133 هکتار از منطقه مناسب برای تفرج متمرکز طبقه 2 و 51/058 هکتار مناسب برای تفرج گسترده طبقه 2 تشخیص داده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Capability Evaluation for Tourism Using GIS (Case Study: the Tight Solk Bahmaei, Kohgiloyeh and Boyerahmad)

نویسندگان [English]

  • hoda ziyaenazhad 1
  • hamidreza pourkhabaz 2
  • foruzan farkhiyan 3
چکیده [English]

Ecotourist is responsible tourist which visit of natural areas and have also negative impact. This study identifies ecological capability of Solak sight over 2326 hectares for ecotourism, by systemic analysis method (Boolean logic) based on Ecological Tourism Makhdoum model. To accomplish this aim,at first the environmental resource of the area were collected and by overlaying data layers in GIS environment and the use of Makhdoum ecological model extensive recreation and inttensive recraetion areas were identified for a variety of ecotourism. The results showed that, 58/133 hectares of the area is capable for intensive recreation on class2 and 81/485 hectares is capable for extensive recreation class

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Ecological capability evaluation
  • Extensive recreation
  • Intensive recreation
  • Boolean Logic
  • Makhdoum models