رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیطزیست، گروه محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، دکتری محیطزیست، گروه محیطزیست، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

توسعه موفق توریسم در مناطق طبیعی، نیازمند یک سیستم ارزیابی توان اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده است. در این مطالعه، تعدادی از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست از نظر توان اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شدند. مهمترین معیارهای موثر بر اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده، تعیین شد و یک ساختار سلسله مراتبی با توجه به این معیارها طراحی شد. نظر کارشناسان محیط طبیعی از طریق پرسشنامهای شامل ماتریس مقایسات زوجی اخذ و بر اساس آن وزن هر معیار تعیین شد. سپس، رتبه هر یک از مناطق تحت حفاظت مورد مطالعه نیز با توجه به معیارهای ساختار سلسله مراتبی تعیین شد .سیستم ارزیابی توسعه یافته در این مطالعه میتواند بهعنوان یک بانک اطلاعاتی برای توریستها، مسوولین حفاظت محیطزیست، مدیران و برنامهریزان اکوتوریسم مفید واقع
شود. این سیستم ارزیابی همچنین زمینه استفاده از نظر توریستها و کارشناسان محیط طبیعی را برای رتبهبندی مناطق حفاظت شده از نظر توان اکوتوریست فراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Protected Areas for Ecotourism by Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • farida eraji 1
  • mohammadreza homae 2
چکیده [English]

Developing successful tourism in natural areas demands for an evaluation system for the ecotourism capability of protected areas. In this study, a number of protected areas under jurisdiction of the Department of Environment were evaluated using Analytical Hierarchy Process. The most important criteria influencing ecotourism in protected areas were determined and a hierarchical structure based on these criteria was designed. To determine the weight of each factor, viewpoints of natural environment experts of the Department of Environment were then collected through a questionnaire including a pair-wise comparisons matrix. Each protected area was rated for ecotourism with regard to the hierarchical structure criteria. The developed evaluation system in this study serves as an information bank for tourists, environmental protection authorities, managers and planners of the tourism industry. This evaluation system also provides a basis for involvement of both tourists and experts for ranking the protected areas for ecotourism capabilities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Assessment
  • Analytical Hierarchy Process
  • protected areas