مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیاردانشکده محیط زیست و انرژی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق، به منظور  حذف کاهش و کنترل ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال، با سنجش آلاینده های هوا در محیط واحد های آسیاب شماره 1 و شماره 2، آسیاب مواد شماره 3، خروجی دودکش آسیاب مواد جدید و خروجی الکتروفیلتر دودکش کوره شماره 2، مشتمل بر آلاینده های گازی NO2 ،NO ،COو ذرات معلق، همچنین سنجش آلاینده های حاصل از پارامترهای پساب کارخانه مربوطه، با استفاده از تکنیک برآورد و توجیه هزینه (ویلیام فاین)، عدد اولویت ریسک براساس پارامترهای شدت، احتمال وقوع، میزان تماس مورد محاسبه قرار گرفت و مقدار آن بین 12 تا 360  پیشبینی شد. سطوح ریسک به سه دسته ریسک های بالا، ریسک های متوسط، ریسک های پایین طبقه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت برخی آلاینده های هوا در کارخانه سیمان شمال در مقایسه با مقادیر استانداردهای موجود بالاتر است. میزان آلاینده CO حدود دو برابر مقدار استاندارد، آلاینده های NOX در این صنعت در حد مجاز و ذرات معلق PM به طور متوسط 6 واحد بالاتر از حد مجاز است. براساس رتبه بندی انجام گرفته،30 درصد از جنبه ها در سطح ریسک پایین، 5/37 درصد از جنبه ها در سطح ریسک متوسط ،25 درصد از جنبه ها در سطح ریسک بالا و 5/7 درصد از جنبه ها در سطح ریسک بسیار بالا قرار گرفتند. در این تحقیق سعی شده است که با پیشنهادها و اقدام های اصلاحی، سطح ریسک های بالا به سطح متوسط و سطح ریسک متوسط به سطح ریسک  پایینتر تقلیل یابند. در پایان، راه کارهای مدیریتی مؤثری برای کاهش میزان انتشارات و افزایش راندمان تجهیزات غبارگیر به منظور مدیریت بهتر کارخانه مذکور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health, Safety and Environmental Risk Management in Shomal Cement Plant by Using William Fine Technique

نویسندگان [English]

  • ali jouze 1
  • faredeh atabe 2
  • hadeeh honarmand 3
چکیده [English]

In this research, in order to assess and risk management of North Cement Factory, emission rate of air pollutants surrounding the mills no1, no2, no3, exhaust from the chimney of new product mill, electro filter, exhaust of klin no2, consisting CO. NO, NO2 and particles were measured. Air pollutants by Testo350 apparatus were measured. The calculation of this research indicated that the concentration of some air pollutants in the North Cement Factory is higher than the viable standards. The amount of NOx is acceptable whereas the amount of CO, is twice and the PM particulates on average is 6 times higher than the authorized amount. The rate of coliforms in waste was 40 times more than the permitted amount. Not only do these pollutants dissipate the Cement but they also cause irrevocable damages in the environment. According to implemented Classification,30% of aspects were low-risk level, 37.5% were Mid-risk level, 25% were high-risk level and 7.5% were extremely high-risk level. Eventually to decrease the efficiency of filteration equipments as well as more efficient management of the factory, effective management measures were presented.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • William fine technique
  • Environmental Risk Management
  • Risk priority number
  • cement industry