دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آبان 1393 
بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 53-62

سیده زهرا عقیلی نسب؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین زارعی


شناسایی پتانسیل‌های زمین‌گرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی

صفحه 135-144

سید سعیدرضا احمدی‌زاده؛ فاطمه آراسته*؛ غلام عباس فنائی خیرآباد؛ علی اشرفی


شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران

صفحه 211-217

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی*؛ سید محمود عقیلی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ علی شعبانی؛ نوید زمانی