بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو دیزل LINMAP و Entropy به روش تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی، طبقه بندی و بررسی آثار محیط زیستی واحد تولید اتوبوس شرکت ایران خودرو  دیزل به روش تلفیقی Entropy و LINMAP می باشد. واحد تولید اتوبوس یکی از چهار سالن تولیدی خودروهای کار و بزرگ ترین واحد تولید اتوبوس در خاورمیانه می باشد. این واحد، واقع در شرکت ایران خودرو دیزل در شهرستان چهاردانگه است. در این تحقیق، سیاهه ای از فعالیت های اثرگذار بر محیط زیست تهیه شد و در قالب پرسشنامه در اختیار کارشناسان شرکت و محیط زیست قرار گرفت. در نتیجه، قسمت ها و فعالیت های تاثیرگذار بر هر آلاینده شناسایی شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها به  وسیله روش Entropy مورد تجزیه و تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت که بر اساس آن قسمت اهن شویی با وزن 318/0 در اولویت اول اثرگذار بر آلاینده های آب، (اسکلت بندی و مونتاژ شاسی)، (محفظه PVC و عایق  کاری) با وزن 345/0 در اولویت اول تاثیرگذار بر آلاینده  های هوا، محفظه PVC و عایق کاری با وزن 525/0 در رتبه ی اول مهم ترین بخش انتشار ذرات معلق و بخش رول تست با وزن 315/0 در اولویت اول آلاینده صوت قرار گرفت. اولویت بندی بین سه محیط تحت تاثیر سالن توسط روش LINMAP صورت گرفت که بر اساس آن، محیط فیزیکی و شیمیایی با وزن 6/. در اولویت اول و پس از آن محیط بیولوژیک با وزن 38/0 در رتبه ی دوم و محیط اجتماعی، اقتصادی فرهنگی با وزن 1/0 در رتبه ی آخر قرار گرفت. در انتها، مهم ترین اقدام های اصلاحی در زمینه ی هر فعالیت جهت کاهش آثار محیط زیستی بر اساس نتایج اولویت بندی پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Environmental Effects of the Bus Manufacturing Unit of Iran Khodro Diesel Company through Entropy and LINMAP Integrated Method

نویسندگان [English]

  • ali jouze 1
  • sadaf ataee 2
چکیده [English]

The aim of conducting this research is to classify and examine the environmental effects of Iran Khodro Diesel’s bus manufacturing unit through Entropy and LINMAP integrated method. The bus manufacturing unit is one of the four car- manufacturing halls and the largest bus- manufacturing unit in the Middle East. This unit is located in Iran Khodro Diesel Company in Chahardaange area. A list of activities which affect the environment is prepared in this research and was presented to the company’s experts and the environmental experts in the form of a questionnaire. As a results the sections and activities which affected each pollutant were identified and based on that, the iron cleaning section with a weight equal to 0.318 was identified as the first effective section on water pollutants (chassis structuring and assembling), (PVC container and insulation) with a weight equal to 0.525 was first in rank regarding affecting air pollutants, PVC container and insolation with a weight equal to 0.525 was first in rank regarding being the most important aerosols spreading section and the roll test section with a weight equal to 0.315 is first in rank regarding noise pollutant. The three environments affected by the hall were prioritized by the LINMAP method and based on that, the physical and chemical environment with 0.6 weight were first in rank and the biological environment with 0.38 weight was second, and the cultural, economic, and social environment with a weight equal to 0.1 was last in rank. The essential corrective measures in the field of each activity were suggested based on the prioritization results at the end in order to decrease the environmental effects.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental effects
  • Environmental Pollutants
  • Bus- manufacturing unit