نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تأکید بر شاخص های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

در سال های اخیر، نقش محیط زیست و کارکرد گردشگری در تأمین درآمد خانوارها افزایش یافته است. در واقع، با رشد گردشگری داخلی در کشور، نقش محیط زیست و کارکرد گردشگری آن در اقتصاد و امنیت غذایی خانوارهای روستایی افزایش یافته است. این تحقیق در سال 1388، به منظور شناخت آثار گردشگری بر امنیت غذایی و کاهش فقر روستاییان دهستان های استان یزد انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنان، محیط زیست و کارکرد گردشگری آن بر روی بعضی از زیر شاخص های امنیت غذایی از قبیل افزایش درصد اشتغال جمعیت فعال، افزایش سطح درآمد، افزایش مصرف سرانه مواد غذایی، کاهش درصد جمعیت مبتلا به سوء تغذیه، بهبود شاخص های وضعیت سلامتی و تندرستی، افزایش رشد بازده محصولات کشاورزی، افزایش درصد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارند ،افزایش تنوع غذایی خانواده و بهبود ظرفیت های زیربنایی، اثر مثبت داشته است. همچنین محیط زیست و کارکرد گردشگری آن دارای آثار منفی بر روی بعضی از زیرشاخص های امنیت غذایی مانند: افزایش نرخ متوسط سالیانه باغ زدایی، افزایش تغییر کاربری اراضی، افزایش درصد زمین های در معرض فرسایش، کاهش سرانه اراضی قابل کشت، کاهش میزان دسترسی به منابع آب کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش نابرابری درآمدی بوده است. براساس آماره آزمون کای اسکوئر، در این زمینه توافق معنی دار بین ساکنان دهستان های فوق وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environment Role in Food Security Nutrition of Rural Families(Case Study: Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • ahmad fatahe 1
  • jalal salem 2
چکیده [English]

In recent years, environment role and its recreational function are increased in families' income. In fact, with increasing internal recreation in country, environment role and its recreational function are increased on rural families' economics and food security. This study is done for recognizing recreational effects on food security and decreasing villagers' poverty in Yazd villages. The methodology is descriptive analyzes that proportionate data type, withnonparametric tests. The results show that from inhabitants' viewpoint, environment and its recreational function have positive effects on some sub index of food security with increasing employment of active population, increasing income level, increasing food consumption per capita, decreasing stricken percent of malnutrition. Improvement of health indexes, increasing agricultural output growth, increasing population percent that have healthy water, increasing families' food variety and improvement basic capacities.Are some results also, environment role and its recreational function have negative effects on some sub indexes of food security such as annual average rate of garden ruin, increasing lands usage change, increasing risk of erosion, decreasing cultivatable land per capita, decreasing access amount of agricultural water, increasing food price and increasing income inequality. According to the Chi-Square test, in this case there is significant agreement among villages' inhabitants.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Recreational function
  • Ruraleconomics
  • Food Security
  • Yazd province