شناسایی گوشت خواران بزرگ جثه بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل DNA میتوکندری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مطالعه روی گوشت خواران به دلیل جمعیت محدودشان و ویژگی های رفتاری خاص این گونه ها بیشتر به صورت غیرمستقیم و به کمک نمایه ها صورت می گیرد که همواره با اشتباهاتی نیز همراه است. با توجه به کاهش شدید گوشت خواران در اکثر زیستگاه های طبیعی در سطح کشور، شناسایی دقیق این گونه ها جهت اجرای برنامه های حفاظتی ضروری است. استفاده از ژنوم میتوکندری به دلیل نرخ جهش پذیری بالا، یک روش استاندارد جهت شناسایی پستانداران می باشد. در این مطالعه 14 گونه گوشت خوار (هفت گونه گربه سان، پنج گونه سگ سان، یک گونه کفتار و یک گونه خرس) بر اساس پلی مورفیسم طول ناحیه کنترل میتوکندری و با استفاده از آغازگر های عمومی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت، 13 گونه شناسایی شد. روش به  کار گرفته شده در این پژوهش، روشی به نسبت تکرار پذیر، سریع و کم هزینه است که می تواند جهت شناسایی دقیق  گونه ها و گونه های گوشت خوار حضور و عدم حضور این گونه های نادر در زیستگاه و نیز گونه های مشکوکی که از متخلفان و یا سایر موارد به دست می آیند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species Identification in Large Carnivores Based on Mitochondrial DNA Length Polymorphism

نویسندگان [English]

 • vaheid zamani 1
 • hameidreza rezaee 2
 • mahmoud aghile 3
 • marzeyah asade 4
 • ali shabane 5
 • naved zamane 4
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Because of the limited population study on carnivores their certain behavioral characteristics are not known. The sharp decline in the level of carnivores in most natural habitats, species identification is essential for conservation programs. Due to the high mutation rate of the mitochondrial genome, is a standard method for identifying mammals. In this study, 14 carnivores (7 species Felidae, 5 species of canines, a species of hyena and a bear) based on mitochondrial control region length polymorphisms were analyzed using universal primers. Finally, 13 species were identified. Method used in this study was relatively reproducible way, fast with low cost. This method can also identify the exact species of carnivorous, the presence or absence of rare species to be used, also doubtful species which are obtained from the offender or others

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carnivores
 • Polymorphism
 • Control region
 • PCR
 • Mitochondrial DNA