برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به منظور بهره مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت و رونق بازارهای جهانی محصولات ارگانیک، توجه به کشت و توسعه ی بازارهای این محصولات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه که به صورت موردی بر روی بازار محصول خیار ارگانیک انجام شده است، تعداد 308 پرسشنامه از ساکنان شهرستان های استان مازندران و بصورت نمونه گیری تصادفی در سال 1390 جمع آوری شد. به منظور دست یابی به نتایج مورد نظر در این مطالعه از الگوی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مصرف کنندگان طبقات مختلف تمایل به پرداختی، حدود 5/2276 ریال بیشتر از خیار غیرارگانیک داشته اند. آثار هر یک از متغیرهای جنسیت، سن، درآمد خانوار، میزان مصرف ماهانه خیار، آشنایی با محصولات ارگانیک بر میزان تمایل پرداخت افراد تأثیر معنی داری داشته اند، به گونه ای که غیر از متغیرهای جنسیت که رابطه منفی با تمایل به پرداخت بیشتر برای محصولات ارگانیک دارد، سایر متغیرها با احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی رابطه مثبت دارند. به منظور توسعه بازار محصولات ارگانیک توصیه می شود که تفکیک بازار در این نوع محصولات صورت گرفته و بازار این محصولات به طور جداگانه برای استفاده مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در نظر گرفته شود. همچنین، با توجه به میزان اثر هر یک از متغیرهای مورد بررسی و با توجه به این که تولیدکنندگان این محصولات، روستانشینان می باشند؛ بهبود توزیع درآمد و سیاست های ترویجی و آموزشی در افزایش مصرف و تمایل پرداخت افراد و در نهایت بهبود رفاه روستانشینان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Consumers' Willingness to Pay for Organic Products: Application of Heckman Two Stage Method (Case of Organic Cucumbers)

نویسندگان [English]

  • hosein pourmozafar 1
  • ghasem leyane 2
  • saeed shahabe 1
  • hamed rafiee 3
1
2
3
چکیده [English]

Considering the importance and extension of global markets of organic products, production and developing this market in Iran has a particular importance. In this study which has been conducted for organic cucumbers, 308 questionnaires have been completed randomly from Mazandaran province citizens in 2011. Tobit estimation model and Heckman Two Stage Method has been applied to analyze the collected data. The results reveal that consumers of different levels have the willingness to pay equal to $1 more than what it is paid for non-organic cucumber. Sex, age, household income, monthly consumption of cucumber and familiarity with organic products were the factors which had significant effect on tendency to pay. Apart from age, which had a negative relation to willingness to pay more, the other factors have a positive effect on the suggested price. In order to develop organic markets, it is suggested to separate the market for organic products from conventional products. Considering the weight of influence of each analyzed factor and taking in mind that the producers of these products are village dwellers, which improves income distribution & extensional and educational policies on consumption and willingness to pay is recommended which will eventually improve the village dwellers' welfare

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic
  • Environment
  • Willingness to pay
  • Tobit model
  • Two stage estimation of Heckman