بررسی اثر تمایلات اخلاق گرایانه افراد در میزان تمایل به پرداخت آنان به منظور بهره مندی از طبیعت (مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید زارع ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

فرض اساسی در الگوهای نئوکلاسیک آن است که افراد به گزین برای کالاهای بازاری و غیر بازاری (مانند: تفریحات) دارند. اما، برخی از افراد نگرش های وظیفه گرایانه نسبت به حفاظت از محیط زیست دارند. برای این افراد افزایش در کیفیت محیط زیست منجر به افزایش تقاضا در تفریحات می شود. در این مطالعه، تمایلات اخلاق گرایانه در افراد به کمک الگوهای کیفی لوجیت برای پارک جنگلی شهید زارع ارزش گذاری می شود. برای این منظور، تعداد 190 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از گردشگران این منطقه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که جهت استفاده تفرجی بازدید کنندگان، اثر عوامل مختلفی نظیر جنسیت، سرپرست خانوار بودن ،آشنایی با منطقه و اخلاق گرایی مثبت و معنی دار و متغیر های پیشنهاد، تعداد افراد خانواده، سن، فاصله، هزینه هر بازدید خانوادگی تأثیر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان داشته است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که اخلاق گرایی به افزایش درک از ارزش محیط زیست خواهد انجامید.
براساس نتایج این مطالعه، تمایل به پرداخت افرادی که تمایلات وظیفه گرایانه نسبت به محیط زیست دارند ،6/4692 ریال در هر بازدید برآورد شده است و برای افرادی که دارای تمایلات پیامدگرایانه هستند، 8/3890 ریال در هر بازدید می باشد. همچنین، مقادیر پرداختی سالانه برای استفاده تفرجی از پارک جنگلی شهید زارع برای هر فرد اخلاق گرا 63/74012 ریال و برای هر فرد پیامدگرا 68/39126 ریال محاسبه شده است. پیشنهاد می شود که بین افراد جامعه اخلاق گرایی به عنوان الگویی برای سایرین در نظر گرفته شده و ویژگی های اخلاقی در جامعه بیش از پیش ترویج و تبلیغ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting of Moral Preferences on Willingness to Pay for Use of Environmental (Case Study: Shahid Zare Forest, Sari County)

نویسندگان [English]

  • ghasem laeane 1
  • sajad mahmoude 1
  • hamed rafiee 2
1
2
چکیده [English]

A fundamental assumption in Neo- classical models is that people have utility preferences for market and none market (such as recreation) goods. However, there exist people who feel responsible about protecting the environment. For this group, increasing the environmental quality leads to higher demand for vacation. In this study moral preference of people for Shaid Zare Forest is valuated using Logit qualitative models. For this purpose, 190 questionnaires have been collected using a random sample. The results also show the effecting factors that influence the visitors' interest to pay which are: sex, household head, familiarity with the region and morality which had significant and positive effect. Number of household members, age, distance, and cost of each visit which had a significant and negative effect. It can be concluded from the results of the study that morality will lead to higher comprehension of environment. Based on the results of the study, Deontological people have willing to pay equal to $1.5 per each visit while those who rely on consequences will to pay $1.2 for their visit. Also the annual willingness to pay for using Shahid Zare forest for each deontological person is $2 and it is $1.3 for Cosequentialists. It is suggested that moral responsibility should be supported as a sample for the rest of the society and moral characteristics would be extended and advertised in the society more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Deontologist
  • Cosequentialist
  • Contingent Valuation
  • Shahid zare forest