ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگل داری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل داری، گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جنگل ها از جمله منابع طبیعی تجدید شونده محسوب می شوند که به دلیل برخورداری از ارزش های فراوان محیط زیستی جایگاه ویژه ای دارند. با توجه به اهمیت جنگل ها به عنوان یکی از عمده ترین منابع توسعه در کشور، اقدام های متعددی در راستای اجرای طرح های جنگل داری در ایران صورت می گیرد. بررسی سوابق موضوعی این طرح ها نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته، بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی طراحی و بهره برداری شده اند. بنابراین، به دلیل ماهیت چند منظوره جنگل ها، نیاز است که ارزیابی آثار محیط زیستی در ارتباط با طرح های جنگل داری حتما اجرا شود. هدف از تحقیق حاضر نیز ارزیابی و سنجش میزان تخریب ناشی از فعالیت هایی است که از گذشته تا به امروز در بخش پاتم جنگل خیرود حادث شده است. بدین منظور، از مدل تخریب و مدل فازی تخریب که یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی و یکی از ابزارهای مهم در جهت کمی سازی تخریب محیط زیست محسوب می شود، استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای این مدل در بخش پاتم نشان داد که 100 درصد منطقه مطالعاتی نیازمند بازسازی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of the Forest Management Plan, Using Degradation Model (Case Study: Patom District of Kheyroud Forest)

نویسندگان [English]

  • maryam oghnoum 1
  • jahangeir feghhe 2
  • majid makhdoum 3
  • bahman jabareyan 4
چکیده [English]

Forests are as renewable natural resources and because of its abundant environmental values ​​ have special status. Given the importance of forests as one of the most important sources of development in the country, several measures such as forest management plans are programmed in Iran. The Review of forest management plans in Iran indicates that in many of plans, the importance of ecosystems was ignored and most of decisions were made irrespective of environmental values. So multifunctional nature of forests, requires environmental impact assessment to be implemented in connection with forest management plans. The purpose of this study is the assessment and measurement of the Degradation coefficient because of human activities in Patom district of Kheyrud forest from the past to present. So, degradation model and degradation fuzzy set model was used that it is one of the environmental impact assessment methods and one of the important tools for the quantification of environmental destruction. The Results of this research showed that %100 of the study area need rehabilitation.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest management plan
  • EIA
  • Degradation model
  • Kheyrud Forest
  • Rehabilitation