بررسی آثار فضاهای سبز شهری بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیطزیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه باغبانی، دانشکده باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال های اخیر، بیش از پیش به پوشش گیاهی شهری به دلیل جلوگیری از افزایش دما توجه شده است. کـاهش دمـا و افـزایش رطوبـتنسبی به عنوان دو کارکرد مهم اکولوژیکی فضای سبز هستند که امروزه به دلیل تغییر اقلیم و گرمایش جهـانی و همچنـین مزیـت اقتصـادینشات گرفته از این دو، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش، سعی شده است تا آثار فضای سبز شهری بر اقلـیم تابسـتانی نـواحیپیرامونی فضاهای سبز مورد بررسی قرار گیرد. مشاهدات میدانی در ماه مرداد سال 1390 انجام شد و تغییرات دما و رطوبت نسبی در محیط پیرامونی 15 محدوده فضای سبز شهر گرگان اندازه گیری و ثبت شد. نتایج حاصل از داده هـای ثبـت شـده در فواصـل و جهـات متفـاوت ازفضاهای سبز، بیان گر کاهش تدریجی دما و افزایش رطوبت نسبی با کاهش فاصله از محدوده های منتخب بوده است. بر این اساس، میـزانتاثیر فضاهای سبز بر دما و رطوبت نسبی، تا فاصله 60 متر  معنیدار به دسـت آمـد (05/0≤p). همچنـین ، جهـت جغرافیـایی شـمالی دارایکمترین میزان دما و بیشترین رطوبت نسبی و جهت جغرافیایی جنوبی دارای بیشترین میزان دما و کمترین رطوبت نسبی بوده است. میـزان2R تعدیل یافته به دست آمده از مدل خطی بین دما و رطوبت نسبی با روابط متقابل بین سه متغیر (جهت، فاصله و فضاهای سـب ز) نیـز بـه  ترتیب برابر با 975/0 و 9274/0 بوده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که فضاهای سبز می توانند اثر قابل تـوجهی بـر دمـا و رطوبـ ت نسبی محیط پیرامونی و همچنین اقلیم شهری داشته باشند. بنابراین، می توان فضاهای سبز را در محیط شـهری بـه عنـوان جزیـره خنکـی  معرفی نمود. نتایج حاصل علاوه بر بیان آثار فضای سبز به شکل کمی، بر افزایش سطح پوشـش گیـاهی در محـیط شـهری خواهـد تاکیـدمی کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Urban Green Spaces on Temperature and Relative Humidity of the Surrounding Areas (Case Study: Gorgan City)

نویسندگان [English]

  • zahra aghele 1
  • marjan mohammadzadeh 2
  • abdalrasoul salman mahene 3
  • hosein zaraee 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In recent years much attention has been made to urban green spaces to prevent increasing temperature, and increases of at relative humidity considering global warming which may cause reduced energy consumption. In this study, the effects of urban green spaces in Gorgan on temperature and humidity of the surrounding environment has been assessed. Field survey was carried out in August 2011 and temperature and relative humidity was recorded for 15 selected green spaces in the city. Results indicated gradual temperature decrease and heightened relative humidity with proximity to the green spaces. The meaningful distance for the effect of the spaces on temperature reduction was found to be 60 meters (p≤0/05). The northern aspect was found to have the lowest temperature and highest relative humidity while the southern aspect showed a reverse trend. The adjusted R2 for the regressions between temperature and relative humidity as dependent variables and aspect, distance and the size of the green spaces were found to be 0/975 and 0/9274, respectively. The results indicated a meaningful impact of the green spaces on temperature and relative humidity of the adjacent areas in the urban environment. These green spaces are thus considered as cool islands the provision of which will help dampen the negative impact of the developments in the city. This study helped quantify the mitigating effects of the green spaces and provided a basis for justifying increase in urban vegetated areas.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban green spaces
  • Temperature and relative humidity
  • Urban climate
  • Cool island