برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مقایسه آن با برآورد های مشابه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

ارزش گذاری اقتصادی را می توان راه کاری مؤثر در هر چه بهتر ساختن سیاست های محیط زیستی دانست. این سیستم ها ساز و کار لازم برای افزایش رفاه بشر را فراهم می آورند. بنابراین، کمی نمودن این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار در استان تهران با تکمیل230 پرسش نامه انتخاب دوگانه در سال 1392 می پردازد و عوامل مؤثر بر ترجیحات عمومی افراد را بررسی می نماید. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده تفرجی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راستنمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده اند. متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد ماهیانه خانواده، سطح تحصیلات، میزان رضایت، سن، تمایل جهت بازدید مجدد و فصل بهار و تابستان اثر معناداری بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده تفرجی از این پارک داشته اند. معناداری سه متغیر مبلغ پیشنهادی، درآمد ماهیانه خانواده و سطح تحصیلات، مشابه با یافته های مطالعات انجام شده در سایر پارک های جنگلی کشور است. میزان تمایل به پرداخت جهت تفریح در پارک جنگلی سرخه حصار برای هر فرد در هر بازدید، 53/2168 ریال به دست آمد. این میزان در مقایسه با سایر پارک های جنگلی گروه شاهد به میزان قابل توجهی پایین تر است. تفاوت جذابیت های این پارک ها، موجب اختلاف چشم گیر تمایل به پرداخت جهت استفاده تفرجی آن ها شده است. معناداری متغیر سن در مطالعه حاضر بر خلاف نتایج حاصل از مطالعات سایر پارک ها نشان می دهد که افراد بازدیدکننده با سن بیشتر نیز به دلیل بالا بودن جذابیت های پارک های جنگلی گروه شاهد مانند افراد جوان تر، تمایل به پرداخت دارند. لازم به توضیح است که روش مورد استفاده برای برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار مشابه با روش برآوردی سایر مطالعات ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Between Public Preferences and Willingness to Pay for Recreation for Sorkhe Hesar and Other Forest Parks in Iran

نویسندگان [English]

  • fatemeh sayade 1
  • hamed rafee 2
1
2
چکیده [English]

The economic evaluation has a important effect on the optimization of the environmental policies. These systems provide necessary mechanism to increase welfare. So, to make these sources quantitive and recognizable is of high importance. This study tries to evaluate and estimate recreational value of Sorkhe Hesar forest park in Tehran  province with completed 230 questionnaires dichotomous choice and analyzes parameters affecting individual public preferences in 2013. Willingness to pay (WTP) of individuals was specified, using contingent valuation method (CVM) and Logit regression model. Also effective factors on WTP, were studied based on the maximum likelihood parameters coefficients of the model. The variables of suggested fee, family monthly revenue, the educational level, satisfaction rate, age, the inclination to revisit, and spring and summer has a meaningful effect on people 's inclination to pay for taking advantage of recreational  use of this park. the meaningfulness of three variables the suggested fee, family monthly revenue and the educational level is similar to research findings in another forestall parks. The willingness to pay for recreation of the forestall park Sorkhe Hesar was measured $1 per person per visit. In comparison with control group, this is considerably lower. The differences of the rate of attractiveness of these parks has caused a considerable difference in the inclination to pay for recreation. Age was a significant variable in this study in contrast to the results of the other park, Older people due to high attraction of forest, are willing to pay.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation Method
  • Logit Model
  • Sorkhe hesar forest park