ارزیابی و تعیین کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: علی‌آبادکتول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه محیط‌زیست دانشگاه بیرجند

3 مربی گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه محیط‌زیست دانشگاه صنعتی بهبهان

چکیده

آب‌های زیرزمینی از مهمترین منابع آبی برای تأمین آب شرب شهرها، روستاها و آبیاری کشاورزی در ایران محسوب می‌شوند. آب تهیه شده از این منابع باید از نظر بهداشتی کاملاً خالص و مواد محلول و عناصر آن کم باشد. هدف از این بررسی تعیین کیفیت فیزیکی- شیمیایی و غلظت فلزات‌سنگین و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. برای بررسی وضعیت مشخصه‌‌های فیزیکی- شیمیایی از دوازده حلقه چاه‌‌عمیق و برای تعیین غلظت فلزات‌ سنگین از 6 حلقه چاه‌‌ عمیق در پاییز و بهار نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که اختلاف آماری معنی‌داری بین مشخصه‌های فیزیکی شیمیایی و فلزات ‌سنگین با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد، با وجود این میزان نیترات منطقه در گروه آب‌هایی با آلودگی کم قرار می‌گیرد. براساس نمودار پایپر، نوع آب غالب در منطقه بی‌کربنات کلسیم (Ca-HCO3) مشخص شد. بر اساس نمودار ویلکوکس، میانگین نسبت‌جذب‌سدیم و درصد سدیم آب‌های منطقه نشان می‌دهد که به استثنای یک چاه در سایر چاه‌ها مشکلی برای آبیاری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Determination of Underground Water Quality (Case study: Ali Bad katoul)

نویسندگان [English]

  • ghasem rajaee 1
  • alireza pourkhabaz 2
  • asghar naeemi 3
  • hamidreza pourkhabaz 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Groundwater is the most important water sources for cities, villages and agricultural irrigation. The purpose of this study, is the determination of physical-chemical parameters and heavy metal level in ground water samples which collected from Aliabad Katoul area and compared with national and international standards. For physical-chemical factors and heavy metals concentration, samples were selected from dozen and six deep wells respectively, at two seasons’ autumn and spring. The results show that there is no significant difference between the parameters of physical- chemical and heavy metals concentration in comparison with national and international standards. Also, the nitrate level was with low pollution in regional waters. According to piper diagram, the dominant water type was considered bicarbonate calcium (Ca-HCo3). Based on Wilcox diagram, sodium adsorption ratio and %Na indicated that there is no problem for irrigation in wells except one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • heavy metals
  • Physical- chemical parameters
  • Ali Abad Katoul