ارزیابی LC50فلزات سنگین روی، مس و جیوه در ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

برخی از فلزات سنگین در غلظت‌های پایین ضروری‌اند؛ امّا در اغلب موارد دارای آثار سمی هستند و با تجمع در اندام‌های مختلف موجودات آبزی باعث آسیب دیدن بافت‌ها و اختلال در رشد و تکثیر آنها می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی میزان سمی بودن فلزات سنگین روی، مس و جیوه در محیط آبی باسختی 350 میلی‌گرم در لیتر کربنات کلسیم در ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) است. آزمایش‌هایی در قالب طرحی کاملاً تصادفی به وسیله روی، مس و جیوه به ترتیب با 5، 5 و 6 تیمار و هر کدام در 3 تکرار انجام شدند. تحقیق در این پژوهش به شیوه آزمایشگاهی- تحلیلی صورت گرفت. افزایش غلظت کلرید مس از 31/0 به 62/0 میلی‌گرم در لیتر، افزایش غلظت سولفات روی از 100 به 120 میلی‌گرم در لیتر و افزایش غلظت کلرید جیوه از 25/0 به 5/0 میلی‌گرم در لیتر به‌عنوان محدوده بحرانی تعیین و در واقع بیشترین حساسیت (از نظر سمی بودن) در این محدوده مشاهده شد. بیشترین مرگ و میر در 24 ساعت اول روی داد که این مسئله مبین آثار حاد عناصر مورد مطالعه است. مقادیر LC50 تعیین شده نشان داد که در بین فلزات روی، مس و جیوه بیشترین سمی بودن به ترتیب مربوط به جیوه، بعد از آن مس و سرانجام روی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the LC50 of Cu, Zn & Hg Heavy Metals in Gambusia Fish (Gambusia Holbrooki)

نویسندگان [English]

  • vahed kiyani 1
  • mehrdad farhangi 2
  • namatallah khorasani 3
  • mohammah ebrahimpour 4
چکیده [English]

Some of the heavy mental are needed at low concentration levels, however in some occasions they induce toxic effects on aquatic animals through accumulation in different organs leading to tissue damage and interfering with normal growth and reproduction. The aim of this study was to estimate the toxicity effects of zinc, copper and mercury on Gambusia fish (Gambusia holbrooki) in 350 mg/LCaco3 water hardness. The experimental design was completely randomizes using Zn, Cu & Hg in 5, 5 and 6 treatments in tri replicates respectively. The research method was as experimental-analysis. Results showed that 20 unit increase in water hardness (from 25 to 350 mg/L), led to 40 units decline in Cu toxicity during 96 h in G. holbrooki. Critical limits were determined as: 0.31 to 0.62 mg/L for Cucl2, 100 to 120 mg/L for Znso4 and 0.25 to 0.5 mg/L for Hgcl2, respectively. Indeed the highest sensitivity (in terms of toxicity) was observed in these ranges. The highest mortality rate observed in the first 24 hour which indicates the serious effects of these elements on fish health. Considering LC50 recorded in this experiment, it can be concluded that the highest rate of toxicity belonged to mercury, copper and zinc; respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zn
  • Cu
  • Hg
  • Gambusia holbrooki
  • LC50
  • Toxicity