بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

چکیده

توسعه پایدار منطقه‌ای، آن نوع توسعه‌ای است که بیشترین کارایی اقتصادی را داشته و کم‌ترین آسیب را به مسایل اجتماعی و محیط زیستی منطقه وارد کند. این در حالی است که رشد پایدار، نوعی از توسعه است که در آن برتری بر افزایش کارایی اقتصادی در منطقه بوده و در آن، متغیرهای اجتماعی و محیط زیستی به نفع متغیرهای اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند. در این میان، بررسی این که میان‌گذر دریاچه ارومیه براساس اصول توسعه پایدار صورت گرفته یا بر اساس رشد پایدار، هدف اصلی این تحقیق می‌باشد. برای رسیدن به هدف، در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی یکپارچه (AHP) و روش دلفی استفاده شده است. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که طرح میان‌گذر دریاچه ارومیه متکی بر اصول رشد پایدار بوده و در آن به مسایل محیط زیستی و اجتماعی منطقه توجه کمتری شده است (ضریب اهمیت گزینه رشد پایدار حدود 79 % و ضریب اهمیت گزینه توسعه پایدار حدود 21% گزارش شد). این امر بدان معناست که توجه این پروژه بیشتر به رشد اقتصادی متکی بوده و از مسایل محیط زیستی و اجتماعی در منطقه غفلت شده است. این امر، می‌تواند در آینده نزدیک منجر به برهم زدن تناسبت ‏محیط‌زیستی منطقه شده و به دنبال خود مشکلات محیط زیستی را به همراه آورد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود این پروژه منجر به تغییر نقش منطقه آذربایجان غربی از کشاورزی به صنعتی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Assessment of Urumia Lake Bridge Project From Regional Sustainable Development Viewpoint

نویسندگان [English]

  • hashem dadashpour 1
  • bahram alizadeh 2
  • faramarz rostami 3
چکیده [English]

The regional sustainable development is a kind of development that has the greatest economic efficiency and the least social and environmental damages. However, sustainable growth is a kind of development that its main purpose is to enhance the level of economic efficiency. In sustainable growth it seems that environmental and social factors are next priorities and those can be set aside in favor of economic factors. Exploring the kind of dominant development in Urmia lake project is main question of present study. To answer study question, integrated Analytical Hierarchy Process (AHP) method and for scoring selected variables the Delphi method is used. The findings of study show that the Urmia Lake project has been done on the basis of the principles of sustainable growth and it has been paid less attention to environmental and social issues (rate of the choice of sustainable growth about 79% and rate of the choice of sustainable development 21% was reported). It means that the Urmia Lake Project has sacrificed economic growth factors more than environmental and social factors. This neglect can be lead to disturbance of ecological proportions of region in the near future. Also it is predicted that this project will lead the change of role of west Azerbaijan province from agricultural to industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Growth
  • sustainable development
  • Regional Development
  • Analysis hierarchical process
  • Urumia lake bridge project