واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده علوم‌محیطی، هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار محیط‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 2 کارشناس ارشد، مدیریت محیط‌زیست، دفتر آموزش و مشارکت همگانی سازمان حفاظت محیط‌زیست

3 دانشجوی دکتری کشاورزی اکولوژیک، دانشگاه زابل

چکیده

این تحقیق با هدف واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی بر مبنای نظریه هستی‌شناسی انجام شد. روش تحقیق پیمایشی- توصیفی بود که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری شد. جامعه آماری کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست بودند که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای، 178 نفر انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که از نظر هستی‌شناسی مفاهیم، بیشتر اطلاعات مبادله شده در بخش‌های مورد مطالعه، به آلودگی‌ها و آثار محیط‌زیستی مربوط است که در یک ساختار پایین به بالا به مباحث کلی مانند وضعیت منابع محیط‌زیستی می‌رسند. یافته‌ها در مورد هستی‌شناسی شبکه دانش یا فرایندها و الگوهای نشر نیز نشان داد که الگوهای غالب برای نشر اطلاعات، الگوی تزریقی و دو مرحله‌ای است و از بین الگوهای شبکه‌ای نیز بیشتر الگوهای محوری، درختی و تخصصی برای نشر اطلاعات استفاده می‌شوند. همچنین یافته‌های تحقیق در مورد هستی‌شناسی ابزارها و مباحث چند رسانه‌ای بیان‌گر این است که بیشتر پاسخگویان، از ابزارها و روش‌های ارتباطی مانند اینترنت (پست الکترونیک و جستجوی اطلاعات)، کارگاه آموزشی، سایت‌های خبری، مقالات و سمینارها و کنفرانس‌ها برای کسب و نشر اطلاعات محیط‌زیستی استفاده می‌کنند که ماهیتی محلی و جهان شهری دارند. در نهایت، براساس نتایج و در چارچوب مهندسی هستی‌شناسی، ایجاد یک شبکه اجتماعی محیط‌زیستی در فضای مجازی برای تسهیل جریان اطلاعات در مورد حفاظت از محیط‌زیست پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Patterns of Diffusion of Environmental Information (Case study: Department of Environment, Iran)

نویسندگان [English]

  • hadi vaisi 1
  • fatemeh arta 2
  • ali alipour 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aims to explore the diffusion patterns of information based on ontology. Methodology was survey- descriptive. Data was collected by questionnaire. Population was the experts of department of environment (DOE), that 178 persons using systematic random sampling method. Findings showed that concepts of ontology, environmental impacts and pollution are the main information flowing in sections of DOE, and finally, general subject about environmental condition.  Regarding the ontology of diffusion process and patterns, findings also revealed that one step and two steps patterns are used to transform environmental information, and among the network patterns, models of the vector with side branches, the network and the tree are applied to flow environmental information. About the ontology of knowledge objectives and methods, results also showed that respondents used internet web (email and search of information), workshop, news website, article and proceedings of conferences and seminars as methods and tools of local and global to obtain and diffuse environmental information. Finally, based on the results and in framework-driven ontology engineering processes, developing an environmental social web network was recommended to facilitate information flow for environmental protection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion patterns
  • Information
  • Environment
  • Informational channels and sources
  • Concepts