آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی جنگل دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها در ارتباط با کوبیدگی خاک، جابه‌جایی، به هم‌خوردگی ظاهری و حاصل‌خیزی بلند مدت رویشگاه، گسترش یافته است. ورود ماشین‌آلات مکانیزه بهره‌برداری به توده‌های جنگلی، سبب کوبیده شدن خاک‌ها به سطحی می‌شود که ممکن است مانع از رویش درختان شود. این مطالعه، به‌منظور ارزیابی سیستم تلفیقی چوب‌کشی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی و سیستم سنتی حمل در یک توده در پارسل 223 بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شد. اهداف این تحقیق، عبارت از اندازه‌گیری به هم‌خوردگی، بررسی معنی‌داری اثر سیستم تلفیقی بهره‌برداری بر مقاومت به نفوذ در عمق‌های مختلف خاک و ارتباط بین به هم‌خوردگی ظاهری خاک و مقاومت به نفوذ می‌باشد. مقدار مقاومت به نفوذ در پنج سطح به هم‌خوردگی ظاهری خاک و چهار عمق خاک (در 5، 10، 15 و 20 سانتی‌متری از سطح خاک) اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که نوع به هم‌خوردگی و عمق خاک و اثر متقابل آن‌ها به لحاظ آماری دارای اثر معنی‌داری بر مقدار مقاومت به نفوذ خاک هستند. این نتیجه دلالت دارد که تفاوت‌ها در مقادیر مقاومت به نفوذ بین کلاسه‌های به هم‌خوردگی به عمق خاک از سطح زمین بستگی دارد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، اثر مستقل کلاسه عمق از نظر آماری معنی‌داری است و می‌توان از آن نتیجه گرفت که مقاومت به نفوذ با افزایش عمق خاک تغییر می‌یابد. همچنین با افزایش عمق در هر پنج کلاسه به هم‌خوردگی خاک، مقاومت به نفوذ افزایش می‌یابد. براساس نتایج به‌دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که کلاسه‌بندی به هم‌خوردگی ظاهری خاک از نظر آماری برای پیش‌بینی مقاومت به نفوذ معنی‌دار بوده و کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact of Timber Extraction on Forest Soil Disturbance and Penetration Resistance in Kheyrud Forest

نویسندگان [English]

  • meghdad jourgholami 1
  • mostafa galig 2
چکیده [English]

The concern over soil compaction, displacement, visual disturbance, and long-term site productivity has intensified in recent years. The use of mechanized equipment to extract timber in harvesting operations influences soil conditions. This study investigated soil disturbance from an integrated forest harvesting/ traditional logging system operation on a mixed broadleaved stand in compartment No. 223 in Namkhaneh district in Kheyrud forest. The objective of this study was to assess soil disturbance from an integrated forest harvesting and traditional logging system operations. Statistically significant changes in penetration resistance at various depths below the soil surface and changes in penetration resistance related to visual soil disturbance. The level of penetration resistance at five levels of soil visual disturbance and four soil depths (5, 10, 15, 20cm) were measured. Results indicate that the logging operation contributed to statistically significant soil disturbances. The main effect of soil disturbance and depth classes were statistically significant. This result implies that penetration resistance changes as depth below the soil surface increases. The interaction effect between disturbance class and depth class was statistically significant. This implies that the differences in penetration resistance values between visual disturbance classes depend on depth below the soil surface. Penetration resistance values within each of the five analyzed disturbance classes tend to increase with increasing depth below the soil surface. Based on these results, we concluded that soil disturbance classifications were statistically significant for predicting penetration resistance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impacts
  • Timber extraction
  • Soil disturbance
  • Soil strength
  • Penetration resistance