مدل‌سازی زیستگاه کفچه‌مار (Naja naja oxiana) در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

با وجود تنوع ژنتیکی بالای مارها و اهمیت آن‌ها به‌عنوان صیادان رده بالا در بسیاری از اکوسیستم‌ها، بوم‌شناسی بسیاری از گونه‌های مار هنوز ناشناخته است. در تحقیق حاضر، استفاده خردزیستگاه و کلان‌زیستگاه کفچه‌مار در پارک ملی گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 13متغیر خردزیستگاهی و کلان‌زیستگاهی به همراه داده‌های حضور و عدم حضور گونه در هر یک از 101 پلات نمونه‌برداری ثبت شد. پلات‌های نمونه‌برداری به ابعاد 12 ´ 12 متر و به تعداد 2 بار به ازای هر نقطه حضور تشکیل شد. بر این اساس، تعداد 53 پلات حضور و به همین تعداد پلات عدم حضور در فصل بهار و تعداد 48 پلات حضور و به همین تعداد پلات عدم حضور در فصل تابستان برداشت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر مبنای رگرسیون منطقی دوگانی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل میزان شیب، سطح پوشش سنگی و ارتفاع از سطح دریا مؤثرترین متغیرهای اثرگذار بر حضور گونه در فصل بهار هستند و متغیرهای سطح پوشش سنگی، میزان شیب و تراکم ساقه‌های چوبی مؤثرترین متغیرهای اثرگذار بر حضور کفچه‌مار در فصل تابستان می‌باشند. زیستگاه‌های استپی با مشخصاتی همانند درصد شیب پایین، ارتفاع کم، سطح پوشش سنگی و تراکم ساقه‌های چوبی بیشتر، در پارک ملی گلستان قابلیت پشتیبانی از کفچه‌مار را دارند.

تازه های تحقیق

 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Evaluation of Ladle Snake (Naja Naja Oxiana) in Golestan National Park

نویسنده [English]

  • hosine varasteh
چکیده [English]

Despite their high diversity and importance as top predators in many ecosystems, the ecology of many snakes remains poorly understood. Here, we describe macro- and microhabitat use by the Ladle snake (Naja naja oxiana) in Golestan National Park. Presence and absence of species and 13 micro- and macroenvironmental variables were detected in each of 101 sampling plots distributed throughout the study area. The 12×12 meter sampling plots were established two times in each presence plot. Therefore 53 presence and 53 absence plots in spring and also 48 presence and 48 absence plots in summer were sampled. Data analysis was conducted using binary logistic regression. The results showed that habitat parameters including slope, area covered by stone, and elevation were the most significant predictors affecting Ladle snake presence in spring. In summer, the slope, density of woody stems and elevation were the most significant predictors affecting Ladle snake presence. Due to the characteristics including low slope, low elevation, high value of area covered by stone and higher density of woody stems, steppe habitats in Golestan National Park have the capability of supportingLadle snake.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability
  • Golestan National Park
  • logistic regression
  • Ladle snake