اثر حاشیه بر جامعه پرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

این حقیقت که جهان به دلیل فعالیت‌‌های بشری در حال از دست دادن تنوع‌زیستی خود است، موضوعی کاملاً شناخته شده است. یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش‌روی تنوع‌زیستی، اثر حاشیه‌ای به‌ویژه در زیستگاه‌‌های جدا افتاده و قطعه قطعه شده است. تأثیر حاشیه بر زیستگاه‌‌‌های مجاور امتداد داشته و زندگی پرندگان را در محیط‌های طبیعی متأثر می‌سازد. این مطالعه، به بررسی انواع حاشیه اعم از طبیعی و ایجاد شده (جاده) براساس الگوهای فراوانی، تنوع و تراکم پرندگان می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که انواع حاشیه با تأثیرگذاری بر متغیرهای محیط‌زیستی در زیست اقلیم‌های مختلف آثار متفاوتی را بر انواع گروه‌‌های پرندگان می‌‌گذارد. اگرچه ممکن است حاشیه باعث افزایش تراکم گروه‌‌های معینی از پرندگان و افزایش فراوانی و تنوع پرندگان شکارگر شود، ولی در نهایت، باعث کاهش غنای گونه‌ای، کاهش تعداد گونه‌‌های پرندگان اشکوب پایینی، کاهش موفقیت تولیدمثلی سبک‌بالان، تأثیر منفی بر رفتار حرکتی پرندگان اشکوب پایینی و افزایش خطرپذیری پرندگان نسبت به انگل تولید‌مثلی و شکار بر آشیانه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Edge Effects on Bird Community

نویسندگان [English]

  • nasrin amine 1
  • mahmoud aghely 2
چکیده [English]

The fact that the world is losing its biodiversity due to human activities has been widely known. One of the biggest threats to biodiversity is the edge effect, especially in isolated and fragmented habitats. Edge effect extends its impacts on the surrounding habitats, affecting birds living in natural environments. This study focuses on the different edges including natural and created edge (road networks) affecting abundance patterns, density, and diversity of birds. The results of this study showed that different edges affecting environmental variables in distinct biomes have unlike effects on various groups of birds. However, edge may increase density of some birds, abundance and diversity of predators but finally reduces richness, the number of understory birds, and breeding success of songbirds and influences the movement behavior of sensitive forest understory birds and increases the vulnerability of birds to nest predation and brood parasitism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edge
  • Density
  • Diversity
  • Birds