تبیین ارزیابی راهبردی محیط زیستی در سیاست‌‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت ارزیابی راهبردی محیط‌‌زیستی در اسناد سیاست‌‌گذاری توسعه، هدف پژوهش غربالگری سیاست‌‌های توسعه در شهرستان کرمانشاه و ارایه الگویی تلفیقی از اصول و معیارهای پایداری است. رویکرد پژوهش کاربردی و معطوف به روش‌‌های تحلیلی ارزیابی راهبردی محیط‌‌زیستی و تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی AHP است. در این فرآیند 9 سیاست از تحلیل محتوای طرح‌‌های فرادست شهرستان کرمانشاه استخراج، غربالگری، تحلیل اصول و معیارها در قالب پرسشنامه به تعداد 18 نفر از کارشناسان و صاحب‌‌نظران مرتبط با مسایل توسعه و محیط‌‌زیست در شهرستان کرمانشاه که با روش نمونه‌‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، جهت وزن‌‌دهی و ارزش‌‌گذاری انجام شد. یافته‌‌ها پس از مرحله غربالگری نشان داد که سیاست توسعه صنایع بزرگ و سنگین (پالایشگاه و پتروشیمی) برای انجام ارزیابی راهبردی محیط‌‌زیستی در اولویت است. برآیند اصول و معیارها توسط نرم‌‌افزارChoice Expert تجزیه و تحلیل شد و اصول و معیارهای توسعه اقتصادی محلی و خودکفا با وزن نهایی 040/1 و تعیین اراضی بر اساس قابلیت و توان اکولوژیکی با وزن نهایی 862/0 بالاترین امتیاز و تمرکززدایی از ساختار اداری با وزن نهایی 009/0کمترین امتیاز را دارد. با وجود اینکه اتخاذ این سیاست سبب توسعه نسبی شهرستان کرمانشاه شده و طبق نتایج ارزیابی راهبردی محیط‌‌زیستی تحقیق هر چند از بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی حایز اهمیت است و آثار و پیامدهایی در توسعه اقتصادی محدوده دارد ولی آثار و پیامدهای عدم توجه به ملاحظات محیط‌‌زیستی و توان اکولوژیک حوزه‌‌های استقرار صنایع بزرگ در درازمدت منجر به کم کردن آثار اجتماعی، اقتصادی و نهادی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Strategic Environmental Assessment in Urban Development Policies (Case Study: Kermanshah County)

نویسندگان [English]

  • Shima Homaee 1
  • Manouchehr Tabibian 2
  • Esmail Salehi 3
1 PhD Student urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Profe. Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assoc. Profe. College of Environment, Faculty of Technical, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the importance of strategic environmental assessment in development policy documents The purpose of this research is to screen development policies in Kermanshah county And providing a model is a combination of principles and criteria of sustainability. The research approach is applied And focuses on analytical methods of strategic environmental assessment and AHP hierarchical analysis. In this process, 9 policies were extracted from the content analysis of the above-mentioned plans of Kermanshah county Screening and analysis of principles and criteria in the form of a questionnaire was performed on 18 experts and thinkers related to development and environmental issues in Kermanshah county Which were selected by snowball sampling method, were done for weighting and evaluation. Findings after the screening phase showed that Large and heavy industry development policy (refineries and petrochemicals) is a priority for strategic environmental assessment. The results of the principles and criteria were analyzed by Choice Expert software And principles and criteria of local and self-sufficient economic development with a final weight of 1.040 And determination of lands based on ecological capability with a final weight of 0.862 Has the highest score And decentralization of the office structure with a final weight of 0.009 has the lowest score. Although the adoption of this policy has led to the relative development of Kermanshah county And according to the results of strategic environmental assessment, research, although socially, economically, institutionally important And has effects and consequences on economic development However, the effects and consequences of not paying attention to environmental considerations and the ecological potential of large industrial areas in the long run lead to a decrease in social, economic and institutional effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic environmental assessment
  • Content analysis
  • Urban development policies
  • Kermanshah county
  • AHP hierarchical analysis
Aberly, D. 1985. Rioregionalism: A Territorial Approach to Govcrnance and Development of Northwest British Columbia. Unpublished MA thesis. University of British Columbia.
Aberley, D. 1994. Futures By Design: The practice of Ecological Planning, Gabriola Island, New Society Publishers. p 144.
Amiri, M.; Darestani Farahani, A. & Mahboob Ghodsi, M. 2016. Multi-criteria decision making. Kiyan. p 368. (in Persian).
Alexander, D. 1996. Bioregionalism: The need for a firmer theoretical foundation. The Trumpeter: Journal of Ecosophy (online). 13 (3). Retrieved from http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/260
Azari, P. & Shirzadi Babakan, A. 2016. Assessing the ecological potential of urban development using a combination of hierarchical analysis process And GIS (Case study: Baghmalek county). Environmental science and technology. Special Issue. 18(3). pp 173-188. (in Persian).
California State Resources Agency. 1991. Memorandum of Understanding: California’s Coordinated Regional Strategy to Conserve Biological Diversity, Sacramento: The Resources Agency of California.
Clement, K.; Hansen, M. & Bradley, K. 2003. Sustainable regional development: Learning from Nordic experience. Nordregio. p 132.
Commission of the European Communities. 2001. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels.
Commission of the European Communities. 2002. Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development. Brussels
Consulting Engineers Environmental Assessors. 2008. Environmental Impact Assessment Report of Anahita Refinery – Kermanshah. Anahita Oil Refining Company. (in Persian).
Council of Experts. 1989. Constitution of the Islamic Republic of Iran. Article 50. (in Persian).
Country Management and Planning Organization. 2002. Instructions for assessing the environmental consequences of development projects. Publication 1-254. p 104. (in Persian).
Country Management and Planning Organization. 2015. Guide to Strategic Environmental Assessment of Development Projects. Tehran. Regulations 690. p 257. (in Persian).
CSD. 1996. Indicators of Sustaiable Development. United Nations Commission on Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.Available online at: http://www.un.org/ esa/sustdev/ publications/ indisd- mg 2001. Pdf.
Department of Housing and Urban Development. 2005. Development plan (comprehensive) of Kermanshah region. p 1515. (in Persian).
Fike, M.S. & Kerr, S. 1995. Making the Links: Why Bioregionalism Needs Ecofeminism, Alternatives.21 (2). pp 7–22.
Firouzbakht, A.; Parhizkar, A. & Rabieefar, V. 2012. Urban environmental structure strategies with a sustainable urban development approach. (Case study: Karaj city). (80) pp 213-239. (in Persian).
Fischer, T. B. 2007. The Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment: towards a more systematic approach. Earth scanSsterling. VA. London. p 209.
Green Consulting Engineers Payesh. 2017. 20-year vision document of Kermanshah city. Kermanshah Municipality. p 1009. (in Persian).
Hegazy, I. R. 2015. Integrating strategic environmental assessment into spatial planning in Egypt. Environmental Development. 15. pp 131-144.
Institute of Comprehensive and Specialized Studies and Management of Population. 2017. Developments and population situation in the Islamic Republic of Iran. p 241. (in Persian).
Jones, C.; Baker, M.; Carter, J.; Jay, S.; Short, M. & Wood, C. 2005. Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning an International Evalutional. Earthscan London. p 240.
Kermanshah Province Program and Budget Organization. 2016. Kermanshah county development plan. p 102. (in Persian).
Kermanshah Management and Planning Organization. 2018. Planning studies of Kermanshah province. p 619. (in Persian).
Legal Assistance President. 2017. Law of the Fifth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran (1396-1400). P 175. (in Persian).
Metzner, R. 1995. The place and the story: Where ecopsychology and bioregionalism meet. The Trumpeter: Journal of Ecosophy (online). 12 (3).
Mobarghaee, N. 2010. Multi-criteria analysis is a suitable way to understand the value of ecosystem services in the environmental assessment process. Environment and Development. 1(1). pp 1-10. (in Persian).
Moldan, B. & Bilharz, S. 2002. Indicators of sustainable development. Translated by Neshat Haddad Tehrani & Nasser Muharramnejad. Environmental Protection Agency Publications. p 468. (in Persian).
Noble, B. & Nwanekezie, K. 2017. Conceptualizing strategic environmental assessment: Principles, approaches and research directions. Environmental Impact Assessment Review. 62. pp 165-173.
OECD. 2001. The DAC Guidelines. Strategies For Sustainable Development. European Commission. Available online at: http://www.oecd.org?dataoecd?34?10?2669958.pdf
OECD. 2012. Strategic Environmental Assessment in Development Practice, A Review of Recent Experience. Available online at: https://doi.org/10.1787/9789264166745-en
Parsons, J. J. 1985. On Bioregionalism and watershed consciousness. The Profesional Geographer. 37 (1). pp 1– 6.
Partidario, M. R. 2004. Training Course on SEA - experience and good practice, International Association for Impact Assessment Press. USA.
Partidario, M. R. 2005. Strategic Environmental Assessment. (SEA) Current Practices Future Demands And Capacity- Building Needs. Lisbon: International Association For Impact Assessment.
Pour Asghar Sangachin, F. 2018. Ideals and indicators of sustainable development (SDGs). Management and Planning Organization. p 245. (in Persian).
Pour Mohamadi, M.; Ranjbar Nia, B.; Maleki, K. & Shafaati, A. 2012. Analysis of the development of counties in Kermanshah province. Journal of Spatial Planning. 2(1). pp 1-26. (in Persian).
President Deputy Strategic Planning and Control. 2010. Law of the Fifth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran. (in Persian).
Rafiean, M.; Barak pour, N. & Rokni pour, M. 2008. Evaluation of metropolitan area development strategies from the perspective of sustainable development (Based on SEA model). Case study: Tehran urban complex design. Urban Management. (19). pp 7-18. (in Persian).
Roszak, T. 1969. The Making of a Counterculture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, New York: Anchor Doubleday. p 303.
Sadler, B. & Verheem, R. 1996. Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of The Netherlands. 53. p 188.
Sale, K. 1985. Dwellers in the Land: The Bioregional Vision. San Francisco, CA.: Sierra Club Books. p 217.
Sarafi, M. 2000. Basics of regional development planning. Management and Planning Organization. p 202. (in Persian).
Schleicher-Tappeser, R.; Strati, F.; Thierstein, A. & Walser, M. 1997. Sustainable Regional Development. Freiburg i.B., Arbeitsbericht EURES-Institut. (EURES discussion paper dp-60. ISSN 0938-1805).
Sharif Zadegan, M. H.; Gashtasb, H.; Nedaee Toosi, S.; Inanloo, L.; Jamali, F.; Amjadi Nia, B.; Nik Bin, A. & Alizadeh, T. 2018. Regional development and Strategic environmental assessment Theoretical foundations, concepts and methods of Qazvin urban complex design experience.Tehran. Shahid Beheshti University. p 510. (in Persian).
Shenavar, B.; Hoseini, S. M. & Urak, N. 2012. Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in land use assessment for urban development in (GIS) environment. Quarterly Journal of Geographical Research. 27(2). pp 129-149. (in Persian).
Sobhani, P.; Gashtasb, H.; Nezami, B. & Jahani, A. 2017. Assessment of ecological potential in no-hunting areas to be promoted to higher conservation levels using multi-criteria decision making method (Case study: Alvand no-hunting area). Environmental research. 8(16). pp 29-42. (in Persian).
Therivel, R..; Wilson, E.; Thompson, S.; Heaney, D. & Pritchard, D. 1992. Strategic Environmental Assessment. Earthscan, London. p 181.
Thierstein, A. & Walser, M. 1997. Sustainable Regional Development: the squaring of the circle or a gimmick? Entrepreneurship and Regional Development 9 (2). pp 159 – 173.
Tomas, A. 2006. Environmental Impact Assessment in Australia. Translated by Manochehr Tabibian. University of Tehran. p 448. (in Persian).
UNCED. 1992. Agenda 21. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Rio de Janerio, Brazil. Available online at: www.Un.org.
Van Newkirk, A. 1975. Institute for Bioregional Research, Hetherton: Institute for Bioregional Research.
Wang, H.; Bai, H.; Liu, J. & Xu, H. 2012. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing Strategic Environmental Assessment effectiveness. Ecological Indicators. 23. pp 413-420.
World Bank. 1992. Communities. U.S. Agency for International Development and World Wildlife Fund/U.S., Washington, D.C.
Zabardast, S. 2001. Application of Analytic Hierarchy Process in Urban and Regional Planning. Fine Arts Tehran University Journal . 1. pp 7-14.