دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، مجله پژوهشی، شهریور 1400، صفحه 2-278 
پیش بینی مناطق دارای توان اکوتوریسم با شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 55-66

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی؛ محمود امید


بررسی کارایی جاذب آلی پوست برنج، در جذب آلودگی‌‌های نفتی از آب

صفحه 161-170

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ فهیمه طهماسبی


بررسی کارایی نانوکیتوزان در حذف تولوئن از محلول‌‌های آبی

صفحه 199-206

رقیه مطلبی؛ حسن رضائی؛ علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی