شناسایی و رفع موانع اصلی بازیافت پسماندهای تولیدی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تلفیقی ISM، LCA و AHP (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره دو ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مدیریت پسماندهای قابل بازیافت واحدهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی، از طریق شناسایی موانع و طرح‌ریزی برنامه‌های اجرایی رفع موانع اصلی، با به کارگیری روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی چرخه عمر، هدف اصلی مقاله حاضر است. شهرک صنعتی شماره دو ارومیه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. تعداد نُه مانع در زمینه مدیریت ضعیف کنونی پسماندهای قابل بازیافت، شناسایی شد. با اعمال روش ISM، موانع B5 (جذابیت اقتصادی اندک برای پیمانکار جمع‌آوری)، B1 (نبود آگاهی عمومی)، B9 (نبود دفتر تحقیق و توسعه) و B3 (اطلاع‌رسانی نامناسب)، با قرار گرفتن در گروه عوامل مستقل، موانع کلیدی این مطالعه محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت اصلاح مانع B5 در بهبود روند مدیریت کنونی، دو سناریوی جمع‌آوری مخلوط و مجزای زایدات قابل بازیافت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، تعریف شدند. با استفاده از رویکرد LCA، میزان انتشارات ناشی از سناریوهای یک و دو به ترتیب 86/17- و 15/22- MTCE/yr و انرژی مصرفی حدود 558/0 و 545/0 MBtu/yr برآورد شد. درآمد خالص فروش مواد پردازش شده نیز به ترتیب 819 و 192 میلیون ریال در سال (سال انجام تحقیق 1396) تخمین زده می‌شود. نتایج تحلیل سلسله مراتبی بر اساس سه معیار محیط‌زیستی، اقتصادی و فنی/اجتماعی و زیرمعیارهای مربوطه، حاکی از اهمیت معیار اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری است. در نهایت سناریوی یک با امتیاز 5028/0 به عنوان گزینه برتر انتخاب شد. در مقاله حاضر رویکردی جدید برای انجام آنالیز حساسیت پیشنهاد شده است. اگر وزن معیار محیط‌زیستی به کمتر از 22/0 محدود شود، در هر شرایطی از نقطه نظر وزن معیار اقتصادی، سناریوی دو برتر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Addressing the Main Obstacles in Industrial Waste Recycling Generated at Small and Medium- Size Industrial Units Using ISM, LCA, and AHP Methodologies (Case Study: No. 2 Urmia Industrial Complex)

نویسندگان [English]

  • Amin Alizadeh 1
  • Mehdi Ghanbarzadeh Lak 2
1 M.Sc. Graduate in Environmental Engineering, School of Engineering, Civil Engineering Department; Urmia University, Iran
2 Assist. Profe. School of Engineering, Civil Engineering Department; Urmia University, Iran
چکیده [English]

The proper management of the recyclable wastes generated at small and medium size industrial units (SMIUs) through identifying obstacles and designing implementation plans, is the main objective of present paper. No. 2 Urmia Industrial complex was selected as the case study. A total of 9 barriers were identified in the context of the current weak management of recycleable wastes. Applying ISM methodology, barriers B5 (low economic attractiveness for the contractor), B1 (lack of public awareness), B9 (lack of research and development office), and B3 (inappropriate informing), were considered as the key ones. Given the importance of modifying the B5 barrier to improve current management process, two scenarios for collection of mixed or source separate recyclables were defined. Using the LCA approach, the emissions from scenarios 1 and 2 were estimated to be -17.86 and -15.22 MTCE/yr, respectively. The energy consumption rates were about 0.558 and 0.545 MBtu/yr. Furthermore, net sales of processed materials were 819 and 192 million rials (estimated based on 2017 market prices). The results of hierarchical analysis based on three environmental, economic, and technical/social criteria and the relevant sub criteria revealed the importance of the economic criterion in the decision making process. Eventually Scenario 1 was selected with a score of 0.5028 as the preferred option. In this paper, a new approach is proposed for sensitivity analysis. Based on this approach, while the weight of the environmental criterion kept below 0.22, in any weight of economic criterion, scenario 2 will be superior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycling
  • industrial Waste
  • Small and Medium Sized Industrial Units
  • ISM
  • LCA
  • AHP
Abduli, M. A.; Naghib, A.; Yonesi, M. & Akbari, A. 2011. Life cycle assessment (LCA) of solid waste management strategies in Tehran: landfill and composting plus landfill. Environmental monitoring and assessment. 178(1-4): 487-498
Achillas, C.; Moussiopoulos, N.; Karagiannidis, A.; Banias, G. & Perkoulidis, G. 2013. The use of multi-criteria decision analysis to tackle waste management problems: a literature review. Waste Management & Research. 31(2): 115-129
Alizadeh, A. & Ghanbarzadeh Lak, M. 2017. Introduction of a comprehensive model to evaluate different industrial waste management options in industrial parks. 2nd International Congress of Earth, Space and Clean Energy, Tehran, Iran (In Persian)
Arbolino, R.; De Simone, L.; Carlucci, F.; Yigitcanlar, T. & Ioppolo, G. 2018. Towards a sustainable industrial ecology: Implementation of a novel approach in the performance evaluation of Italian regions. Journal of Cleaner Production. 178: 220-236
Asgarpour, M. J. 2014. Multiple criteria decision making. 17th edition, University of Tehran Press (In Persian)
Ataei, M. 2017. Multi-criteria decision making. Shahrood University of Technology Press (In Persian)
Ayer, N.W. & Tyedmers, P.H. 2009. Assessing alternative aquaculture technologies: life cycle assessment of salmonid culture systems in Canada. Journal of Cleaner Production, 17(3): 362-373
Chauhan, A.; Singh, A. & Jharkharia, S. 2016. An ISM and DEMATEL method approach for the Analysis of Barriers of Waste Recycling in India. Journal of the Air & Waste Management Association. 68(2): 100-110
Cherubini, F.; Bargigli, S. & Ulgiati, S. 2009. Life cycle assessment (LCA) of waste management strategies: Landfilling, sorting plant and incineration. Energy. 34(12): 2116-2123
European Environment Agency. 2016. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, EEA, Available on (Accessed June 2019): https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
Gentil, E. C.; Damgaard, A.; Hauschild, M.; Finnveden, G.; Eriksson, O.; Thorneloe, S.; Kaplan, P. O.; Barlaz, M.; Muller, O.; Matsui, Y. & Ii, R. 2010. Models for waste life cycle assessment: review of technical assumptions. Waste Management. 30(12): 2636-2648
Ghanbarzadeh Lak, M.; Shariatmadari, N.; Sabour, M. R.; Ghanatiyan-Najafabadi, R. & Heydari, M. 2013. Developing a technical, environmental and economical evaluation model based on GIS and ANP to assess municipal solid waste management scenarios - case study: Tehran, Iran. Journal of Environmental Sciences. 11(2): 9-22 (In Persian)
Ghazban, F.; Vahidi, H.; Tayefeh, S.; Ahmadzadeh, A. & Mosavi, S. 2014. Assessing the solid waste management systems in the industrial state of Charmshahr & Salariyeh by using AHP & TBL. Amirkabir Journal of Civil Engineering. 46(1): 77-90 (In Persian)
Godfrey, L.; Scott, D. & Trois, C. 2013. Caught between the global economy and local bureaucracy: the barriers to good waste management practice in South Africa. Waste Management & Research. 31(3): 295-305
Huang, Y.; Bird, R. & Heidrich, O. 2009. Development of a life cycle assessment tool for construction and maintenance of asphalt pavements. Journal of Cleaner Production. 17(2): 283-296
Iriarte, A.; Gabarrell, X. & Rieradevall, J. 2009. LCA of selective waste collection systems in dense urban areas. Waste Management. 29(2): 903-914
Janes, F. R. 1988. Interpretive structural modelling: a methodology for structuring complex issues. Transactions of the Institute of Measurement and Control. 10(3): 145-154
Kumar, A. & Dixit, G. 2018. An analysis of barriers affecting the implementation of e-waste management practices in India: A novel ISM-DEMATEL approach. Sustainable Production and Consumption. 14: 36-52
Kumar, A.; Dixit, G. & Prabhakar, D. 2016. Analyzing the factors affecting the sustainable municipal solid waste management (MSWM). Indian Journal of Science and Technology. 9(47)
Lü, Y.; Yang, K.; Che, Y.; Shang, Z.; Tai, J. & Jian, Y. 2012. Industrial solid waste flow analysis of eco-industrial parks: implications for sustainable waste management in China. Frontiers of Environmental Science & Engineering. 6(4): 575-587
Nouri, D.; Sabour, M. R. & Ghanbarzadeh Lak, M. 2018. Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes. Journal of Material Cycles and Waste Management. 20(1): 43-58
Nouri, D.; Sabour, M. R. & Ghanbarzadeh Lak, M. 2011a. The effects of network attitude on decision-making in solid waste management generated at industrial parks. 5th National Conference and Exhibition on Environmental Engineering, Tehran, Iran (In Persian)
Nouri, D.; Sabour, M. R. & Lak, M. G. 2011b. Environmental and technical modeling of industrial solid waste management using analytical network process; a case study: Gilan-IRAN. World Academy of Science, Engineering and Technology. 81(1): 130-6
Özeler, D.; Yetiş, Ü. & Demirer, G. N. 2006. Life cycle assesment of municipal solid waste management methods: Ankara case study. Environment international. 32(3): 405-411
Pauliuk, S.; Arvesen, A.; Stadler, K. & Hertwich, E. G. 2017. Industrial ecology in integrated assessment models. Nature Climate Change. 7(1): 13
Pennington, D. W.; Potting, J.; Finnveden, G.; Lindeijer, E.; Jolliet, O.; Rydberg, T. & Rebitzer, G. 2004. Life cycle assessment Part 2: Current impact assessment practice. Environment international. 30(5): 721-739
PourAghdam, S. K.; Ghanbarzadeh Lak, M.; Mohtadi M. & Sabour M. R. 2019. Evaluation of municipal solid waste final disposal scenarios through life cycle assessment and analytic hierarchy process methods (Case study: Tehran). Journal of Environmental Science and Technology. 21(2): 57-69 (In Persian)
Qdais, H. A. & Alshraideh, H. 2016. Selection of management option for solid waste from olive oil industry using the analytical hierarchy process. Journal of Material Cycles and Waste Management. 18(1): 177-185
Ravi, V. & Shankar, R. 2014. Reverse logistics: insights from sectoral analysis of Indian manufacturing industries. International Journal of Logistics Systems and Management. 17(2): 234-259
Rigamonti, L.; Grosso, M. & Giugliano, M. 2009. Life cycle assessment for optimising the level of separated collection in integrated MSW management systems. Waste Management. 29: 934-944
Saaty, T. L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences. 1(1): 83-98
Santagata, R.; Ripa, M. & Ulgiati, S. 2017. An environmental assessment of electricity production from slaughterhouse residues. Linking urban, industrial and waste management systems. Applied energy. 186: 175-188
Şener, Ş.; Sener, E. & Karagüzel, R. 2011. Solid waste disposal site selection with GIS and AHP methodology: a case study in Senirkent–Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey. Environmental monitoring and assessment. 173(1-4): 533-554
Shafiei, M. & Ghanbarzadeh Lak, M. 2019. Modeling of Site Selection Process for Artificial Groundwater Recharge (Through Flood Spreading) based on GIS Technique and AHP Method (Case Study: Khoy Plain Aquifer). Iran-Water Resources Research. 14(5): 219-236 (In Persian)
Singh, M. D.; Shankar, R.; Narain, R. & Agarwal, A. 2003. An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries. Journal of Advances in Management Research. 1(1): 28-40
Singh, R. K.; Garg, S. K. & Deshmukh, S. G. 2007. Interpretive structural modelling of factors for improving competitiveness of SMEs. International Journal of Productivity and Quality Management. 2(4): 423-440
Sushil, S. 2012. Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management. 13(2): 87-106
Tzeng, G.H. & Huang, J. J. 2011. Multiple attribute decision making: methods and applications. Chapman and Hall/CRC
US EPA. 2006. Solid waste management and greenhouse gases: A life-cycle assessment of emissions and sinks
Weinzettel, J.; Reenaas, M.; Solli, C. & Hertwich, E. G. 2009. Life cycle assessment of a floating offshore wind turbine. Renewable Energy. 34(3): 742-747
Zamorano, M.; Grindlay, A.; Molero, E. & Rodríguez, M. I. 2011. Diagnosis and proposals for waste management in industrial areas in the service sector: case study in the metropolitan area of Granada (Spain). Journal of Cleaner Production. 19(17-18): 1946-1955
Zare, R.; Nouri, J.; Abdoli, M. A.; Atabi, F. & Alavi, M. 2016. The integrated fuzzy AHP and goal programing model based on LCA results for industrial waste management by using the nearest weighted approximation of FN: aluminum industry in Arak, Iran. Advances in Materials Science and Engineering. 2016
Zhu, C.Q. & Wang, L. X. 2010. Factor Analysis of Mining Waste Land Development Based on ISM. In Advanced Materials Research. 113: 27-32
Zikmund, W.G.; Babin, B. J.; Carr, J. C. & Griffin, M. 2013. Business research methods. Cengage Learning