ارزیابی توان توسعه شهری با رویکرد‌‌ تصمیم‌‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهر قائن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

یکی از مشکلات عمده در برنامه‌‌ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود مکان‌‌های مناسب برای رشد شهری، تعیین اراضی مناسب برای گسترش فیزیکی شهر است. شهر قائن مرکز اداری- سیاسی شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در حال توسعه می‌‌باشد و از آنجایی که استفاده از سرزمین بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌‌های اکولوژیک، علاوه بر تخریب محیط زیست، آنرا از توسعه پایدار نیز دور می‌‌کند بنابراین، تعیین قابلیت‌‌های اکولوژیک شهر به منظور توسعه شهری آن ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین مکان‌‌های مناسب جهت توسعه شهری، در شهر قائن، انجام گرفت. بدین منظور از میان روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاری (MCDM)، روش ترکیب‌‌خطی‌‌وزن‌‌دار به دلیل امکان استانداردسازی نقشه‌‌های معیار و اختصاص وزن‌‌های متفاوت به آنها، انتخاب و در سامانه اطلاعات جغرافیایی بر پایه مشاهدات محیط طبیعی (6 معیار)، توان اکولوژیکی شهر مذکور در محدوده حریم نهایی شهر و اراضی پیرامونی آن ارزیابی شد. نتایج حاکی از آن است که از مجموع 12/225 کیلومتر مربع مساحت محدوده مورد مطالعه، 21/50 کیلومتر مربع جهت توسعه شهری از تناسب زیادی برخوردار است و 26/7 کیلومتر مربع تناسب متوسط و 95/1 کیلومتر مربع تناسب کمی جهت توسعه شهری دارند و مساحت 7/165 کیلومتر مربع برای توسعه شهر قائن نامناسب ارزیابی شد و قابلیت توسعه شهری را ندارد. در حال حاضر، پراکنش فضایی مراکز جمعیتی شهر بیشتر در کاربری تناسب زیاد قرار دارد که به دلیل دارا بودن اراضی با شیب مناسب و شرایط خوب خاک‌‌شناسی و زمین‌‌شناسی ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه و جمعیت‌‌پذیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urban Development Capability With Multi Criteria Decision Making Approach (Case Study: Qaen City)

نویسندگان [English]

  • fatemeh abbaspour 1
  • Said reza Ahmadizadeh 2
1 PhD Student in Environmental Science and Engineering, Birjand University, Iran
2 Assoc. Profe. Department of Environment, Birjand University, Iran
چکیده [English]

Qaen City is the administrative and political center of Qaenat County in south Khorasan province. Since the use of land is without consideration of ecological potential in addition to environmental degradation, it will also be diverted from sustainable development. Therefore, it is necessary to determine the ecological capabilities of the city for its urban development. This research was conducted with the aim of determining suitable locations for urban development in the Qaen City, South Khorasan Province. For this purpose, using multi-criteria decision making methods (MCDM), the weighted linear combination method was chosen due to the possibility of standardization and assigning different weights to the criteria and in geographic information system based on observations of the natural environment (6 criteria), city ecological potential was evaluated within the limits of the city's final privacy. The results indicate that From a total of 225.12 square kilometers, the area of study area, 50.21 square kilometers is suitable for urban development And 7.26 square kilometers of moderate proportion and 1.95 square kilometers have a small proportion of urban development And an area of 165/7 square kilometers was considered inappropriate for the development of the Qaen City, and has no urban development capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of ecological capability
  • AHP
  • Fuzzy logic
  • WLC
  • Multi criteria decision making
Abhishek, R.D. & Sejal, S.B. 2017. Analysis of Suitable Locations of Urban Green Space based on AHP for Surat city. Journals of Recent Activities in Infrastructure Science. 2(1).
Ahmadizadeh, S.R. & Banay Razavi, M. 2009. Suitability Analysis of Urban Green Space Areas using Analytical Hierarchy Processing (AHP) and GIS (Case study: Birjand), Journal of Geographical Research, 24 (2): 118-97 (In Persian).Arab Asadi, H. & Rostami, M. 2016. Miami Ecological Capability Evaluation for Urban Sustainable Development by Using AHP Method. Human & Environment, 14(2), 25-37 (In Persian).Azizian, M.S.; Naghdi, F. & Mulazadeh, M. 2013. Assessing the ecological potential of the suburbs of Tabriz for sustainable urban development with the MCE approach, Journal of Urban Research and Planning, Fourth Year, 13: 128-113 (In Persian).Boroushaki, S., & Malczewski, J. 2010. Measuring consensus for collaborative decision-making: A GIS-based approach. Computers, environment and urban systems, 34(4), 322-332.‏
Brazier, A. & Greenwood, L. 1998. Geographic Information system: A consistent approach to land use planning decisions around hazardous installations. Journal Hazardous Materials, 61(1): 355-361.
Dehshour, T. & Danehkar, A., & Al-Sheikh, A. & Ahmadian, R. 2013. Identification and location of suitable urban spaces with emphasis on environmental criteria (sample study: Mahmoudabad city of Mazandaran). Land Management, 5 (1), 155-179 (In Persian).
Eastman, J.R. 2010. Applied Remote Sensing and GIS with Idrisi. Translated and compiled by: Mahini, A.S., Kamyab, H. Mehr mahdis Publications, Tehran. 582p.
Eastman, Ronald. 2003. Idrisi for windows user guide. New York, Clark University.
Gharekhlou, M.; Pourkhabaz, H.R.; Amiri, M.J. & Sabokbar, H.A.F. 2009. Urban land evaluation of Ghazvin region with geographic information system. Urban and Regional Studies and Researches, 2, 51- 68.
Hajizadeh, F.; Mirkarimi, S.; Salman Mahiny, A. & Mohammadzadeh, M. 2015. Calculation of Ecological Conformity Urban of Development in Gorgan. Town and Country Planning, 7(2), 209-230. doi: 10.22059/jtcp.2015.57188 (In Persian).Hosseini, H.; Karam, A.; Safari, A. & Qanvati, A. 2011. Evaluating and locating the directions of physical development of the city using fuzzy logic model (Case study: Diwandara city), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 20 (23): 83-63 (In Persian).Jozi, S.; Rezaian, S. 2009. A new model for evaluation of Iran’s ecological capabilities to establish service and civil development application (case study: district 22 of Tehran. Journal of Environmental Science and Technology, 11(4), 127-138 (In Persian).kamyab, H.; Salman Mahiny, A.; Hoseini, S. & Gholamalifard, M. 2011. Using Neural Network for Urban Growth Modelling (Case Study: Gorgan City). Human Geography Research, 76: 113-99 (In Persian). Kara, C.; Akcit, N. 2021. The multi-criteria analysis for sustainable urban growth by using Fuzzy Method: case study Trikomo, Cyprus. AIMS Geosciences, 7(4), 623-636.‏Kooshki, P.; Pourkhabbaz, H. R.; Yousefi Khanghah, S. & Javanmardi S. 2020. Ecological Capacity Modeling of Urban Development (Case Study: Boroujerd City Margin). MJSP. 24 (2):111-140 (In Persian).
Lotfi, S.; Habibi, K. & Koohsari, M. J. 2009. An Analysis of Urban land development using Multi-Criteria Decision Model and Geographical Information System (A Case Study of Babolsar City). American Journal of Environmental Sciences, 5(1): 87-93.
Malczewski, J. 1999. GIS and multicriteria decision analysis. John Wiley & Sons.‏
Malczewski, J. 2006. Ordered weighted averaging with fuzzy quantifiers: GIS-based multicriteria evaluation for land-use suitability analysis. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 8(4): 270-277.‏
Memarian, H.; Tajbakhsh, M.; Safdari, A. & Akhondi, E. 2006. Statistical Landslide Risk Zonation on the Shourijeh Formation in GIS Framework (Case study: Estarkhy watershed in the northeast of Iran). URL: http://www. ngdir. Ir/Papers/PapersDetail. asp.‏
Mirkatouli, J. & Kanani, M. 2011. Assessment of Ecological Capability of Urban Development by Using Multi-criteria Decision Making Model (MCDM) and GIS (Case Study: Sari City, Mazandaran Province). Human Geography Research. 75: 88-75 (In Persian).
Nuri, J.; Jouzi, S.A. 2002. Ecological land evaluation in 22nd region of Tehran municipality for urban development. Journal of Environmental sciences and Technology, 12: 33-43.
Rashid, M. F. A. 2019. Capabilities of a GIS-based multi-criteria decision analysis approach in modelling migration. GeoJournal, 84(2), 483-496.‏
Rasooli, A.; Mahmoudzadeh, H.; Yazdchi, S. & Zarrinbal, M. 2012. Evaluation of hierarchical analysis methods and linear weight composition in locating landfills, geography and urban-regional planning, No. 4: 52-41 (In Persian).Reza soltani, S.; monavari, S.; Salman mahini, A. & Alesheikh, A. 2012. An Improved Integrated Model of Urban Development for Tehran Province. Journal of Natural Environment, 65(3), 379-392. doi: 10.22059/jne.2012.29791 (In Persian).
Saaty, T. L. 1980. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation. New York: McGraw.‏
Saeidi, S.; mohammadzadeh, M.; Salmanmahiny, A. & mirkarimi, S. 2014. Assessing & modeling of landscape scenic values using the method of weighted linear combination (Case study: Walking tracks of Ziarat watershed, Golestan Province). Journal of Natural Environment, 67(3), 301-311. doi: 10.22059/jne.2014.52729 (In Persian).Salman Mahini, A. & Kamyab, H.R. 2011. Remote Sensing & Applied Geographic Information Systems with Idrisi Software, Mehr Mahdis Publications (In Persian).
Saxena, A. & Jat, M. K. 2020. Land suitability and urban growth modeling: Development of SLEUTH-Suitability. Computers, Environment and Urban Systems, 81, 101475.‏
Sharifipour, R.; Ahmadian, R. & Danehkar, A. 2010. Determining and prioritizing the location criteria of the new city of Pars using multi-location evaluation criteria and the application of hierarchical analysis, Journal of Land Management, 2 (2): 65-51 (In Persian).
Shenavar, B.; Hosseini, S. M. & Orak, N. 2016. Assessing land capability for urban landuse by the weighted linear composition (WLC) in GIS (Case study: Zardrud watersheds of khouzestan province). Journal of Environmental Science and Technology. 18(3): 99-116.
Srivastava, S.K. & Gupa, R.D. 2003. Monitoring of changes in landuse/ landcover using multi-sensor satellite data. Map India Conference.