کاربرد روش فرآیند تحلیل شبکه‌‌ای و دلفی فازی در امکان‌‌سنجی و تبیین ظرفیت کالبدی- فیزیکی توسعه پایدار محیط‌زیستی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحدچالوس،دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، واحدچالوس،دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

چکیده

اهمیت توسعه پایدار محیط‌‌زیستی در روند توسعه شهری، استفاده بهینه و صحیح از ظرفیت کالبدی و فیزیکی در مناطق مختلف آن به ویژه در محلات برای دستیابی به مدیریت شهری بسیار حایز اهمیت است. از این‌‌رو این پژوهش برای بررسی کارایی روش فرآیند تحلیل شبکه‌‌ای و دلفی فازی در امکان‌‌سنجی و تبیین ظرفیت کالبدی- فیزیکی توسعه پایدار محیط‌زیستی شهری، در استان مازندران، شهر ساری انجام پذیرفت. بنابراین، پس از استخراج عوامل موثر در امکان‌‌سنجی و تبیین ظرفیت کالبدی‌‌– فیزیکی توسعه پایدار محیط‌‌زیستی شهری از مطالعات متعدد در این حوزه، اقدام به غربال‌سازی و تایید آن توسط خبرگان با استفاده از روش دلفی فازی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی در قالب شاخص و زیرشاخص طبقه‌‌بندی و غربال‌سازی انجام شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی مدل ایجاد شده مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش از نظرات 146 نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه جهت بررسی موضوع در فرآیند تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌‌ای (ANP) و با محوریت نظر خبرگان، وزن‌‌دهی شاخص‌‌ها و زیرشاخص‌‌ها انجام و با استفاده از روش دیمتل (DEMATEL) میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر و همچنین روابط بین آن‌‌ها محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین پایداری محلات شهر و کیفیت محیط‌‌زیست شهری رابطه معنادار و همبستگی مثبت و بین پایداری محلات شهر و قدمت محلات در روند توسعه شهری رابطه معنادار و همبستگی منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Network and Delphi Analysis Process Method in Feasibility Study and Explaining the Physical Capacity of Sustainable Urban Environmental Development

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Ebrahimi Karnami 1
  • Ameneh Haghzad 2
  • Kia Bozorgmehr 2
  • Mehrdad Ramezanipour 2
1 PhD student in Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University of Chalous, Iran
2 Assist. Profe. Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University of Chalous, Iran
چکیده [English]

The importance of sustainable environmental development in the process of urban development and the optimal and correct use of physical capacity in different urban areas, especially in neighborhoods to achieve urban management is very important. Therefore, in order to evaluate the efficiency of network analysis process (ANP) and fuzzy Delphi method in feasibility and explaining the physical capacity of sustainable urban environmental development, this research was conducted in Mazandaran province, Sari city. Also, after extracting the effective factors in feasibility and explaining the physical capacity of sustainable urban environmental development from studies in this field, it was screened and approved by experts using the fuzzy Delphi method. Then, using the exploratory factor analysis method in the form of indicators and sub-indices, classification and screening was performed and then the created model was approved using factor analysis. In this study, the opinions of 146 experts and specialists in this field were used in the process of exploratory factor analysis. Then, using the network analysis process method and with the focus on the opinion of experts, the indicators and sub-indices were weighed and using the DEMATEL technique, the effect and influence of factors on each other as well as the relationships between them were calculated. The results of this study showed that there is a significant relationship and positive correlation between the sustainability of urban neighborhoods and the quality of urban environment and a significant relationship and negative correlation between the sustainability of urban neighborhoods and the age of neighborhoods in the process of urban development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood development
  • Exploratory factor analysis
  • Demitel
  • Places
  • Sari city
Abbaszadegan, M. & Rostam Yazdi B. 2008. Application of Smart Growth Strategies to Tackle the Effects of Urban Sprawl in the City of Yazd. Technology of Education Journal, 3(1): 33-48. (In Persian).
Arjang, H.2014. Assessing the quality of the urban environment in the sixth district of Tehran, thesis, Tehran Teacher Training University. (In Persian).
Asgarizadeh, Z. 2008. Measuring the quality of the environment in urban remodeled worn-out structures (Case study: Navab Project), Master Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian).
Azizi, M.M. 2006. Sustainable Residential Neighborhood A Comparative Study of Old and New Neighborhoods in Tehran, Research Project Presented in the Scientific Journal of Sustainable Urban Development, Tehran, University of Tehran Press. (In Persian).
Bahrainy, H.2012. Can Urban Design Play a Role in Urban Sustainability? International developments / local challenges, 1.
Erik moen, S. 2001. The Sustainable City: Conceptualization, Planning and Technology, The European Inter-University Association on Society, Science and Technology, Centre for technology, innovation and culture.
Ghrakhlou, M. &  Zanganehe Shahraki, S.  2009.Recognition of the physical-spatial growth pattern of the city using quantitative models (Case study: Tehran). Journal of Geography and Environmental Planning. 2(20): 40-19. (In Persian).
Khyevari, V. Liaghati H. Mirsanjari, M. & Armin, M. 2019. Application of analytical network process and fuzzy logic (ANP-FUZZY) in identifying ecotourism development areas in Dena county. Environmental Sciences,17(3): 29-44. (In Persian).
Maleki, L. 2011. Improving the quality of the environment in urban areas with a sustainable development approach (case study: Chizar neighborhood), thesis for a master's degree, University of Arts. (In Persian).
Mofidi Shemirani, M. & Moztarzadeh, H. 2014. Development of criteria for the structure of sustainable urban neighborhoods, Bagh-e Nazar, 29:59. (In Persian).
National Statistical Institute of Italy.2001. Enviromental sustainability indicators in urban areas: an Italian experience, conference of European statisticans.
Reveshti, M.  Mohamadi Hamidi, S.  & Sobhani, N. 2018. Measurement Urban neighborhoods with an emphasis on sustainable urban sustainability approach (SUN) (Case Study: Miandoab City). Quarterly of Geography (Reginonal planning)7(27): 77-94. (In Persian).
Salehi, A.2008. Improving the quality of living environment in high-rise complexes and providing appropriate solutions (study sample: Ekbatan town), Master Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian).
Saraei M. & Hajforoush Sh. 2019.Local Capacities Underlie Urban Sustainable Development: Coexistence of Poverty Reagents and Geographic Space (Case Study: Yazd city), Quarterly Journal of Physical Development Planning, 6(14):35-50. (In Persian).
Shirmohammadi, M. & Piri, A. 2016. Evaluation of capacity building indicators for sustainable development of local community (Case study: Karmandan town and Islamabad, Zanjan). The Second National Conference on Geography and Planning, Modern Architecture and Urban Planning, Qum, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. (In Persian).
WCED.1987. world commission on environment and development: our common future. Oxford:oxford university press.
Zarabadi, Z. & Khazaei, F. 2007. From Neighborhood Stability to Sustainable Neighborhood, 43:46. (In Persian).
Ziari, Z. 2011. Sustainable development and responsibility of urban planners in the 21st century. Journal of the Faculty of Literature and Humanities, 160: 271-385. (In Persian).