تعیین شاخص‌های موثر در معدنکاری سبز با روش‌های ارزیابی دپسی و دیمتل فازی، سازگار با شرایط محیط‌زیستی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد زمین شناسی محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور، تهران

4 دانشیار دانشکده محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، تهران

5 استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

معدنکاری سبز مجموعه‌ای از روش‌های علمی و فنی برای کاهش اثرات زیانبار محیط‌زیستی معدنکاری در مراحل اکتشاف، استخراج، فراوری، بهره‌برداری و ر‌ها‌سازی معادن متروکه است. هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت معدنکاری سبز با تعیین شاخص‌های موثر بر معدنکاری سبز است. ماهیت این پژوهش از نوع کاربردی و نیاز محور است. روش و ابزار گردآوری داده‌ها شامل روش تحقیق پیمایشی زمینه‌یابی با رویکرد مرور نظام‌مند ادبیات پژوهشی همراه با ابزار پرسش‌نامه بود. جامعه آماری پژوهش، مجموعه کارشناسان و فعالان حوزه محیط‌زیست معدنی بود. از روش دیمتل فازی و مدل محیط‌زیستی فشار-پاسخ دپسی برای ارزیابی داده‌ها استفاده شد. براساس این داده‌ها یازده شاخص موثر بر مدیریت معدنکاری سبز تعیین گردید. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شاخص رشد اقتصادی و شاخص بانک اطلاعات محیط‌زیستی معدنی از شاخص‌های اصلی معدنکاری سبز است. شاخص تدوین مقررات محیط‌زیستی، شاخص فرآیند جهانی شدن و شاخص التزام به کنوانسیون‌های محیط‌زیستی از شاخص‌های ضعیف معدنکاری سبز هستند. شاخص ارتقای آگاهی‌های محیط‌زیستی کارکنان، شاخص فرهنگ سازمانی محیط‌زیستی، شاخص نقش ذی‌نفعان و شاخص تاثیر دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد از شاخص‌های نسبتا مستقل با اثرگذاری کم محسوب می‌گردند. شاخص ممیزی مستمر محیط‌زیستی و شاخص استفاده از فناوری روز از شاخص‌های مستقل می‌باشد و بر بقیه شاخص‌ها تاثیر چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Green Mining Efficiency Indicators Using DPSIR Model and Fuzzy DEMATEL Methods، Compatible with Iran's Environmental Conditions

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhraee 1
  • Mohammad Yazdi 2
  • Seyed Mohammad shibeiri 3
  • Ravanbakhsh Shirdam 4
  • Hassan Barzegar 5
1 Ph. D, student of Environmental Education, Payame Noor Univerisity, Tehran, Iran
2 Profe. Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Profe. Department of Environmental Education, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 Assoc. Profe. College of Environment, DOE, Tehran, Iran
5 Assist. Profe.Department of Geology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Green mining is a set of scientific and technical methods to reduce the harmful environmental effects of mining in different stages of exploration, extraction، processing, and exploitation and inactive mine. The main purpose of this research was to design a green mining management model by determining of the indicators affecting green mining. The research is basic and applied type. We used the questionnaire form to get expert comments about green mining indicators. DEMATEL and DPSIR methods were used to evaluate these data. Based on the data, 11 indicators are affecting green mining. The results show that the economic growth index and the minining environmental database index are the main indicators of a green mining model. The indexs of environmental regulations, globalization and acting to environmental conventions are the weak indicators of a green mining model. Environmental knowledge of organization, companies and employee index, role of mine owner's index and role of NGO Index are relatively independent indicators from each other's and with low impact. The index of continuous environmental evaluation and the index of application of modern technology in green minning are independent indicators and do not have effect on other indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green mining
  • indicator
  • management
  • model
  • Iran
Abdoli, G.; Bahmanpour, H. & Damghani, M. 2017. Recognizing the views of environmental experts and activists on the legal status and role of environmental non-governmental organizations (NGOs). Journal of Research in the Arts and Humanities, 2(4). 9-23 (In Persian).
Bahadori, M.K.; Rajabi. G.; Raadabadi M. & Yaghoubi, M. 2014. Analysis of the Systematic Relationships between Influencing Factors on Effective Teaching from the Perspective of Graduate Students Using Graph Theory. Journal of Educational Development of Judishapur, 5(1): 28-36 (In Persian).
Govindan, K.; Mudulib, K.; Devikac, K. & Barve, A. 2016. Investigation of the influential strength of factors on adoption of green supply chain management practices: an indian mining scenario، resources. Journal of Conservation and Recycling, 107: 185-194.
Guo-liang, Y.; Ren-shu, Y.; Qiang, T. & Chuan, H. 2011. Coalmine green mining with gangue backfilling technique. Journal of Environmental Sciences, 10: 1205-1209.
Haghighat, A. 2017. Presenting Prioterizing Model of Factors Affecting on Open Innovation by Using DEMATEL Method. Journal of Technology Development, 51(13): 8-15 (In Persian).
Hemmati, Z. & Shobeir, S.M. 2016. Environmental Culture and the Factors Affecting It (Case Study: The Citizens of Shiraz). Journal of Iran Cultural Research, 8(4): 197-215 (In Persian).
Hilson, G. & Murck, B. 2000. Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective. Journal of Resources Policy, 26: 227-238.
Hosseini, S.E. & Paykari S. 2012. Study of Economic Growth and Trade Relaxation on the Pollution of Environment. Journal of Economic, 12 (9 and 10): 61-82 (In Persian).
Hui-qi, S. 2012. Mine green mining. Journal of Energy Procedia, 16: 409-416.
Jamshidi, M. & Osanloo, M. 2013. The need for mining to move towards sustainable development,35: 62-72 (In Persian).
Khatibi, A.; Danehkar, A.; Pourebrahim, S. & Vahid, M. 2017. Introduction of DPSIR Model and Its Applicable in Environmental decision making. Journal of Human and Environment, 13(4): 65-79 (In Persian).
Laurence, D. 2011. Establishing a sustainable mining operation: an overview، Journal of Cleaner Production, 38: 278-284.
Ming-yin, L.; Zhen-fang Z.; Xing, M. & Dai, L. 2009. Study on incentive mechanisms of coal green mining. Journal of Procedia Earth and Planetary Science, 1: 211–218.
Muduli, K. & Barve, A. 2011. Role of green issues of mining supply chain on sustainable development. Journal of Innovation Management and Technology, 2(6): 484-489.
Peprah, J.; Opoku, I.; & Nduro, K. 2016. Factors influencing green supply chain in the mining sector in Ghana European. Journal Of Logistics Purchasing And Supply Chain Management, 4(1) : 32-50.
Poorhashemi, A.; Zarei, S. & Khalatbari, Y. 2013. The Cooperation Priciple in International Environmental Law. Journal of Public Law Research, 15(39): 61-90 (In Persian).
Poormirzaee, R. 2017. The role of mining industry and mineral resources in sustainable development of Iran. Journal of Mineral Resources Engineering, 2(3): 81-92. (In Persian).
Rahimnia, F. & Nikzad, N. 2013. The impact of Cultural Dimensions on Standards of Environmental Management (ISO14001). Journal of Environmental Science and Technology, 15(3): 91-105 (In Persian).
Shahab, M.R. & Sadrabad, M. 2014. Investigating the effect of economic policies of government on environmental quality in elected countries. Journal of Environmental Science and Technology, 16(2): 139-150 (In Persian).
Smeets, E. & Weterings, R. 1999. Environmental indicators: typology and overview. Technical report, 25.
Sousa, R.N. & Veiga, M.M. 2009. Using performance indicators to evaluate an environmental education program in artisanal gold mining communities in the Brazilian Amazon . A Journal of the Human Environment, 38(1): 40-46
Tanushree, D.; Ki-Hyun, K.; Minori, U.; Eilhann, E.; Byong-Hun, J.; Akash, D.; & Seong-Taek, Y. 2016. Global demand for rare earth resources and strategies for green mining. Journal of Environmental Research, 150:182–190.
Tavakolnia. M.R. & Akbarian, M.A. 2011. Globalization, Opportunity or Threat for Environment. Journal of Strategic Studies of Public Policy, 2(5): 97-120 (In Persian).
Wang, L.; Yu, M. & Wang, S. 2015. Driving factors of green mining in coal mining enterprises in china. Journal of Frontiers Of Engineering Management, 2(3): 211-223.
Wang, L.; Cao, Q. & Zhou. L. 2018. Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Journal of Safety Science, 103: 51-61.
Zhengkang, S. 2015. Green mining technology of mining in Chin. Bund EJGE, 20: 62-80.