تعدیل مدل‌‌های داده- ستانده برای تامین استانداردهای محیط‌‌زیستی در فرآیند اجرای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

یکی از سیاست‌هایی که درارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح می‌‌شود، راهبرد جایگزینی واردات می‌‌باشد. در شرایط کنونی که تحریم از بیرون اقتصاد تحمیل می‌شود، راهبرد جایگزینی واردات به‌‌ویژه سیاست جایگزینی واردات نهایی گریز‌ناپذیر است. فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌‌تواند با افزایش رشد فعالیت‌‌های اقتصادی منجر به افزایش انتشار آلاینده‌‌ها در هوا و آثار منفی محیط‌‌زیستی شود. ازاین‌‌رو درمطالعه حاضر، مسایل محیط‌‌زیست، درکنار اهداف اقتصادی در سیاست‌‌ جایگزینی واردات نهایی بررسی شده است تا بتوان راهکارهای مناسب که تامین‌‌کننده هردو استانداردهای محیط‌‌زیستی و مقوله‌‌های بااهمیت اقتصاد باشد، را ارایه نمود. برای حصول به این هدف، از مدل‌‌های تعدیل‌‌شده داده- ستانده محیط‌‌زیستی برای برآورد میزان ارزش افزوده، اشتغال و انتشار آلاینده‌‌ها در هفده بخش فعال اقتصادی در حوزه جایگزینی واردات نهایی استفاده شده است. برای تعمیم مدل داده- ستانده متداول به مسایل محیط‌‌زیستی، از الگوی تعاملی با ایجاد بلوک اضافی چهارم برای شامل نمودن ستانده محیط‌‌زیستی استفاده شده است. اطلاعات اقتصادی از جداول داده- ستانده معمول و گزارش‌‌های وزارت صمت و اطلاعات مرتبط با بخش محیط‌‌زیستی از ترازنامه انرژی استخراج شده است. نهایتا برای بررسی آثار مختلف توسعه جایگزینی واردات نهایی بر مبنای تحلیل داده- ستانده از رابطه تراز تولیدی لئونتیف استفاده شد. رابطه مذکور با توجه به الگوی حسابداری کلان منابع رشد، نوشته شده است. با تببین مقداری مبادلات موجود میان اهداف اقتصادی و محیط‌‌زیستی، بخش‌‌ها را می‌‌توان در چهارگروه (پتانسیل پایین اقتصادی و آلاینده‌‌زایی بالا، پتانسیل پایین اقتصادی و آلاینده‌‌زایی پایین، پتانسیل بالای اقتصادی وآلاینده‌‌زایی بالا، پتانسیل بالای اقتصادی و آلاینده‌‌زایی پایین) متمایز نمود. با توجه به یافته‌‌های مطالعه، توسعه جایگزینی واردات نهایی در بخش‌‌های کم‌‌آلاینده و پربازده اقتصادی (محصولات دارویی و بهداشتی، محصولات نساجی، چوب و کاغذ، محصولات غذایی و آشامیدنی) قویا توصیه می‌‌شود. زیرا، سیاست جایگزینی واردات نهایی می‌‌تواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخش‌‌ها با دیگر صنایع کشور و درون‌‌زایی رشد، به کاهش غیرمستقیم انتشار آلاینده‌‌ها نیز کمک نماید. اهمیت این موضوع در بخش محصولات دارویی و بهداشتی و محصولات غذایی و آشامیدنی، به دلیل ارتباط اقتصادی برون‌‌بخشی قوی و ارتباط محیط‌‌زیستی برون‌‌بخشی ضعیف آنها با سایر بخش‌‌ها، بیشتر است. زیرا، ضمن ایجاد بیشترین ارزش افزوده و اشتغال غیر‌‌مستقیم، کمترین خسارات غیرمستقیم محیط‌‌زیستی نیز حادث می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of the Input- Output Models to Meet Environmental Standards in the Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • afsaneh naeimifar 1
  • Mahdi Ebrahimi Moghadam 2
  • mohammad aghapoor Sabaghi 3
1 Assist. Profe. Department of Agricultural Economics, Shahr- e- Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assist. Profe. Department of Accounting, Shahr- e- Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assist. Profe. Department of Agricultural Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, shoushtar, Iran
چکیده [English]

Import substitution strategy is one of the policies proposed for the resistance economy. In the current situation where the sanctions are imposed from outside of the economy, import substitution strategy and specially, the final import substitution policy is inevitable. The growth of economic activities in the final import substitution process to achieve the goals of the resistance economy could leads to increased emissions of air pollutants and adverse environmental effects. Hence, in this study, environmental issues, along with economic goals have been explored in the final import substitution policy to be able to provide appropriate solutions that meet both environmental standards and important categories of the economy.
To achieve this goal, modified environmental input- output models have been used to estimate the value added, employment and emissions of pollutants in seventeen economically active sectors in the field of final import substitution. In order to generalize the common data- output model to environmental issues, an interactive model with the creation of the fourth additional block has been used to include the environmental output. Economic information is extracted from the usual input- output tables and reports of the Ministry of Industry. information related to the environmental sector is provided by the energy balance sheet. Finally, The Leontief Production Function is used to examine the various effects of the development of final import substitution based on data- output analysis. This function is written according to the macro accounting model of growth resources. By quantitative explanation of the exchanges between economic and environmental goals, we can divide the sectors into four groups (low economic potential and high pollutants, low economic potential and low pollutants, high economic potential and high pollutants, high economic potential and low pollutants).
According to the findings of the study, the development of final import substitution policy is strongly recommended in high economic potential and low pollutants of the economy (Pharmaceutical and health products, textile products, wood and paper, food and beverage products), because final import substitution policy could help to strengthen the internal relationship of these sectors with other industries in the country and growth indigenousness and indirectly reduce the emission of pollutants. This issue is more important in pharmaceutical and health, food and beverage products, due to the strong outsourcing economic relationship and the weak environmental relationship with other sectors. Because at the same time it creates the most added value and indirect employment and also the least indirect environmental damage occurs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance economy
  • Final import substitution policy
  • Environmental input- output models
  • Value added
  • Employment
  • Emission of pollutants
Akhbari, M. 2003. Estimation of pollution consumption of households using Input- output analysis in 1999. Proceedings of the Second Conference on the Application of Input- Output Techniques in Economic and Social Planning, 26- 27 February, 2003. (In Persian).
Bazazan, F. & Samavati, A. 2020. Distributive Effects of Carbon Dioxide Tax on Household Expenditure in Iran, Environmental Data- Output Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. Seventh year. Number 1, pp. 264- 293. (In Persian).
Das, A. & Paul, S. K. 2014. Co2 emission from houshould consumption in India between 1993- 94 and 2006- 07: A decomposition analysis. Energy Economics. 41:90- 105
Davis, S. J. & Caldeira, K. 2010. Consumption- based accounting of CO2 emissions. Sustainability Science. 107(12):5685- 5692
Energy Balance Sheet. 2016. Ministry of Power. Deputy Minister of Electricity and Energy. Electricity and Energy Macro Planning Office. (In Persian).
Esfehani, H. & Mahdavi Zafarghandi, C. 2017. Investigating the welfare effects of the environmental policy of importing clean goods. Quarterly Journal of Planning and Budget, consecutives 136, pp. 33- 45. (In Persian).
Engstrom, R.; Wadeskog, A. & Finnveden, G. 2007. Environmental assessment of Swedish agriculture. Ecological Economics,60(3):550- 563.
Fang, D. & Chen, B. 2019. Inequality of air pollution and carbon emission embodied in inter- regional transport. Energy Procedia. Volume 158, Pages 3833- 3839
Forsund, F. R. &  Strom, S.1976. The generation of residual flows in Norway: an input- output approach. Journal of Environmental Economics and Management,3(2):129- 141
Frickmann Young, E. C. 2000. International trade and industrial emissions in Brazil: an input- output approach, XIII International Conference on Input- Output Techniques, 21- 25 Aug. 2000, Macerata, Italy
Gay, P.W. & Proops, J.L.R. 1993. CO2 production by the UK economy:an input- output assessment. Appl. Energy 44,113- 130
Heidari, A.; Hojat, P. & Ranjbari, F. 2020. Measurement and analysis of green energy economy indicators in Iran (measuring the amount and elasticity of carbon dioxide emissions). Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 64, pp. 217- 252. (In Persian).
Hervani, H. & Farahani Fard, C. 2018. Management of major imported items focusing on the production policies of a resilient economy. Economic Strategy Quarterly, 25 consecutive (Summer 1397), pp. 175- 234. (In Persian).
Hoekstra, R.; Jeroen, C. J. M. & Bergh, V. D. 2006. Constructing physical input–output tables for environmental modeling and accounting: Framework and illustrations, Ecological Economics,59(3):375- 393.
Input- output Table, 2016, Central Bank of Islamic Republic of Iran (CBI). (In Persian).
Jafari Samimi, A. & Najari, F. 2018. Assessing the share of factors affecting pollution changes in Iran's industrial sector: A structural analysis approach in the data- output model. Environmental Science Studies, Volume 3, Number 4, pp. 831- 839. (In Persian).
Kazerooni, C. A. & Khezri, A. 2018. Investigating the effect of economic sanctions on the import of capital, intermediary and consumer goods in Iran during the period 1392- 1360. Quarterly Journal of Parliament and Strategy, consecutive 93. pp. 393- 420. (In Persian).
Kerkhof, C.A.; Nonhebel, S. & Moll, H. C. 2009. Relating the environmental impact of consumption to household expenditures: An input–output analysis. Ecological Economics,68(4):1160- 1170
Kjaer, L.; Høst- Madsen, N. K.; Schmidt, J. H. & McAloone, T. C. 2015. Application of Environmental Input- Output Analysis for Corporate and Product Environmental Footprints Learnings from Three Cases. Sustainability. 7(9):11438- 11461
Ke, W.; Sha, J.; Yan. J.; Zhang. G. & Wu, R. 2016. A Multi- Objective Input–Output Linear Model for Water Supply, Economic Growth and Environmental Planning in Resource- Based Cities. Sustainability. 8(2):1- 18
Leontief, W. 1970. Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input- Output Approach. The Review of Economics and Statistics, 52(3):262- 271
Li, J.; Huang, G. & Liu, L. 2018. Ecological network analysis for urban metabolism and carbon emissions based on input- output tables: A case study of Guangdong province. Ecological Modelling. 383:118- 123
Liu, P.; Dong. D. & Wang, Z. 2021. The impact of air pollution on R&D input and output in China. Science of The Total Environment. Vol 752, 141- 168
Long, Y.; Yoshida, Y.; Liu, Q.; Zhang, H. W. S & Fange, K. 2020. Comparison of city- level carbon footprint evaluation by applying single- and multi- regional input- output tables. Journal of Environmental Management. 260:110108
Miller, R. & Blair, P. 2009. Input–Output Analysis (Foundations and Extensions). Second Edition. Cambridge University Press. New York
Nagashima, S.; Uchiyama, Y. & Okajima, K. 2017. Hybrid input- output table method for socioeconomic and environmental assessment of a wind power generation system. Applied Energy. 185:1067- 1075
Nasrollahi, Z.; Ahmadi, Z. & Eshrati, C. 2012. The Environmental evaluation of economic activities using Input- Output table. Economic Modeling Quarterly. Sixth year, No. 1, consecutive 17, pp. 64- 45. (In Persian).
Nasrollahi, Z.; Vasfi Asfestani, SH. & Noorizadeh, C. 2014. The Environmental evaluation of economic activities using Input- Output table (Yazd Province). Economic Modeling Quarterly. Sixth year, No. 2, consecutive 26, pp. 75- 89. (In Persian).
Perobelli, F. S.; Faria, W. R. & AlmeidaVale, V. 2015. The increase in Brazilian household income and its impact on CO2 emissions: Evidence for 2003 and 2009 from input–output tables. Energy Economics. 52(A):228- 239
Sharei, A.; Faridzad, A. & Banouei, A. 2017. Estimation the Elasticity of carbon dioxide emissions in energy industries in Iran with the approach of identifying important data- output coefficients. Economic Modeling Quarterly, Twelfth Year. No. 1. Consecutive 41. pp. 132- 107. (In Persian).
Shariati Tabar, 2016. Year of Resistance Economy, Action and Practice. The consecutive Quarterly, 130. pp. 4- 21. (In Persian).
Sharifi, N. & Dehghanpoor, V. 2016. Assessing the environmental impact of household consumption with respect to the development of gas supply: a data- output analysis. Quarterly Journal of Environmental Economics and Natural Resources, First Year, No. 1. pp. 63- 47. (In Persian).
Wiebe, K. S.; Bruckner, M.; Giljum, S. & Lutz, C. 2012. Calculating energy- related co2 emmission embodied in international trade using a global input- output model. Economic Systems Research. 24(2):113- 139
Xu, X. , Huang, G.; Liu. L & He, C. 2019. A factorial environment- oriented input- output model for diagnosing urban air pollution. Journal of Cleaner Production. Volume 237,Article 117731
Yan, X. , Dietzenbacher, E. & Los, B. 2020. International trade and air pollution damages in the United States. Ecological Economics. Volume 171. Article 106599
Zhai, M.; Huang, G.; Liu, L. & Zhang, X. 2019. Ecological network analysis of an energy metabolism system based on input- output tables: Model development and case study for Guandong. Journal of cleaner production. 227:434- 446
Ziwen, L.; Qingxu, H.; Chunyang, H.; Changbo, W.; Yihang, W. & Kaixin, L. 2021. Water- energy nexus within urban agglomeration: An assessment framework combining the multiregional input- output model, virtual water, and embodied energy. Resources, Conservation & Recycling. Volume 164, 105- 113